Bjärges 1:16 (fd Snausarve Grund)
(Vinjettbild: S. Haase 2017)

Den 19 juli 1772 behandlade sockenstämman i Lau en ansökan från sjömannen Jacob Jacobsson Lauberg att med hustru och barn få flytta in i Lau eftersom han var född och uppvuxen här, de bodde nu i Visby. Sockenborna svarade att de gärna fick flytta till Lau om Jacobs far Jacob Olofsson på Snausarve 1:10 skänkte honom en bit jord att bo på, men att det jordstyckt inte fick vara Snausarve jordstycke i Bjärges åker, vad nu det kunde betyda? Det jordstycket var en liten bit av den åker som idag ligger alldeles söder om Bjärges 1:32 och öster om Hallbjäns kvarn, uppenbarligen ville man inte ha någon boende här uppe. Vidare bestämde sockenstämman att Jacob och hans familj inte fick bli socknen till ”men, besvär eller tunga”. Man var rädda för att dra på sig fattiga att försörja, det fanns många sådana redan.

Här ses huset som Jacob och Bodilla Lauberg och deras efterkommande bodde i fram till 1800-talets slut. Huset är troligen Snausarves gamla manbyggning från 1700-talets första hälft, som man fick överta när släkten på gården byggde ett stenhus på 1780-talet. Detta syns i ombyggt skick i bakgrunden t v. Bulhuset hade möjligen ett flackt flistak tidigare, de höga väggarna med gavelbandet högt uppe tyder på det, men man ändrade det till brant faltak vid Laubergs tillträde. När man flyttade härifrån till den nya boplatsen på backarna, fick inhysesänkan Anna Kristina Ahlberg bo här till sin död 1911. Det är mycket ovanligt att få se ett så här gammalt hus på bild! I bakgrunden t h skymtar ursprungshuset på Bjärges 1:15!
Foto: Masse Klintberg 1910.

Jacob och hans hustru Bodilla bosatte sig på en tomt intill Jacobs föräldrahem på sydöstra sidan om gårdens infart, oklart vad de först bodde i för slags hus. Troligen uppförde släkten på gården en ny manbyggnad i sten på 1780-talet och då fick Jacob och Bodilla överta det gamla huset, en parstuga i bulteknik, se ovan! De hade som enda barn sonen Lars Lauberg som gick till sjöss vid 16 års ålder, han beskrevs som lång och mager med rödbrunt hår och bruna ögon. Han gifte sig 1790 med dottern på Gumbalde 1:10 Anna Larsdotter, men äktenskapet blev kortvarigt, för Lars drunknade i Klintehamn 1793. Lars och Anna hann dock få sonen Lars Petter Lauberg. Han blev sockenskomakare, hantverksyrken var vanliga hos dem som hade för lite jord att leva på. Anna gifte inte om sig, utan levde i stugan tillsammans med sonen och svärföräldrarna.

Lars Petter gifte sig 1817 med sockenskräddardottern Maja Stina Tellström från Garde och de fick 2 döttrar. Yngsta dottern Christina Maria gifte sig 1846 med Johan Petter Östman från Stånga och de fick 4 barn. De flyttade 1877 till nuvarande boplats på Laus backars västra sida och byggde det stenhus som står där idag på ofri grund. Troligen fick man arrendera lite jord till stället. Möjligen bebodde man båda ställena en tid. Hur de hade råd med bygget är oklart, för Johan Petter var sockenskomakare bara till 1861, därefter benämndes han backstugusittare. Men mellan 1871-1880 var han tidvis fjärdingsman och detta i kombination med det lilla jordbruket gjorde att man troligen klarade uppehället.


Denna kvällsbild visar manbyggningen från 1877, bakbygget från 1908 och den nya ladugården från 1912. I förgrunden ser man hur smal landsvägen var på den tiden. Foto: Masse Klintberg 1917.

Bostadshuset är en liten parstuga och innehåller farstu, en liten kammare bakom farstun som ursprungligen var kök, och ett rum vid varje gavel. 1908 tillfogades ett bakbygge med kök och brygghus. 1941 byggdes en fristående tvättstuga. Ladugården var ursprungligen en liten bulladugård. Den byggdes på med foderloft i resvirke och förlängdes 1912. En lada i vinkel kom till 1939.

Sonen Lars Östman friköpte stället 1890 av Daniel Danielsson på Fie 1:22 och blev fjärdingsman och fiskare. Då hade definitivt hela familjen flyttat in här. Det gamla bostadshuset kom att bebos av inhysesänkan Anna Kristina Ahlberg till sin död 1911, varefter huset revs bort.

Lars Östman hade gift sig 1880 med Emma Christina Mårtensson från Alskog och de fick inte mindre än 10 barn! Märkligt nog tog inget av barnen över. Lars sålde stället 1915 till byggnadsarbetaren Gottfrid Tingström från Vesterby i Ardre och hans hustru Anna Hansson från Snausarve 1:11. Lars och Emma flyttade då till Gumbalde 1:10, som sonen Emil hade köpt 1915. Redan hösten 1918 sålde Tingströms stället och då tillbaka till Östmansläkten, det var Lars Östmans son predikaten Otto Östman som köpte det och flyttade därmed hem igen. Det gjorde också föräldrarna, som återflyttade från Gumbalde 1920. Brodern John kom tillbaka 1922 och köpte stället året efter av Otto, som flyttade till Öckerö i Bohuslän 1925. John var magasinsföreståndare, en föregångare till bankman och han var också brandstodsordförande. Han gifte sig 1930 med Svea Södergren från Hallbjäns 1:14. De fick döttrarna Margit och Kristina med 13 års mellanrum. John dog 1948.


På bilden ser vi manbyggningen i sten med nytt spåntak och det 4 år gamla bakbygget i trä som ännu inte fått skorsten. Vad boden längst t h användes till är inte känt. Man ser hur högt belägen boplatsen är i det öppna landskapet. Här står delar av den stora Östmanska familjen. Den äldre damen är sannolikt hustrun Emma och längst t h hennes man Lars, flickan är yngsta dotter Frida, hon som blev missionär i Argentina, de andra kan vara två av sönerna. Foto: Masse Klintberg 1912.

1950 bestod fastigheten av 6,5 ha åker, 1,5 ha änges- och betesmark samt 50 ar tomt. Jorden bestod av blandat sand och grus, samt myrjord och den var delvis dränerad. Man höll på den tiden 1 ko, i gris och 40 höns. Taxeringsvärdet var 6.800 kr.

Margit gifte sig 1951 med Hans Ove Ahlgren vid Ruvior i Alskog, fick sonen Björn Ove och flyttade dit. Kristina flyttade till släkten i Vällingby 1964, hon var då förlovad med en man på Gotland, men sedan bröt förlovningen. Hon gifte sig senare med Åke Maruriz Rockström i Västerhaninge och fick två söner. Svea bodde sedan ensam fram till 1970-talet, då dottersonen Björn Ove flyttade hem till henne. 1987 kom Svea in på ålderdomshemmet Ekängen i Garde, där hon sedan dog 1988. Kristina ärvde fastigheten och sålde barndomshemmet 1989, varvid Björn Ove gifte sig med Ingmari Larsson på Hallbjäns 1:20 och flyttade dit.

Ny ägare 1989 blev läkaren Gunvor Skoglund Lidingö, vars dotter sjuksköterskan Ann-Christine Evensen hade förälskat sig i trakten och var drivande till att man skulle skaffa sig fritidsfastighet här. Markerna hade delvis styckats av, numera består fastigheten av byggnaderna och tomt, samt åkern och änget på andra sidan vägen. Familjen Skoglund var stor och huset för litet. 2007 uppförde Hemmans Bygg ytterligare ett bostadshus, detta till Ann-Christine och hennes man Dan Evensen på tomten ovanför ladugården, ett lågt putsat enplanshus. Detta hus med tomt som inkluderar ladugården har styckats av och bildar en egen fastighet, Bjärges 1:44. Gunvor Skoglund bebor fortsatt ursprungsfastigheten, som består av den gamla manbyggnaden med bakbygge och tvättstuga.


På denna morgonbild ser man manbyggningen på Tingströms tid. Det ser påvert ut. Att kunna försörja sig på denna magra stenbacke var nog inte lätt. Blåsigt och kallt hade man det säkert också. Vi ser Anna Tingström f. Hansson från Snausarve 25 år med sonen Arne 3 år. Foto: Masse Klintberg 1916.


Manbyggnaden våren 2017. Foto: S. Haase

Ägarlängd

1772: Jacob Jacobsson Lauberg f. 1739 d. 1801 från Snausarve 1:10, gift 1765 med Bodilla Larsdotter f. 1736 d. 1816 från Pilgårds på När. Barn: Lars Jakob Lauberg f. 1767, d. 1793, gift 1790 med Anna Larsdotter f. 1764 d. 1831 från Gumbalde 1:10. Barn: Lars Petter Lauberg f. 1793.

1813: Lars Petter Lauberg f. 1793, d. 1864, gift 1817 med Maja Stina Tellström f. 1792 från Garde. Barn: Anna Margareta f. 1818 dog som barn och Christina Maria f. 1823.

Omkring 1845: Christina Maria Lauberg f. 1823, d. 1893, gift 1846 med Johan Petter Östman f. 1822, d. 1881 från Österlings i Stånga. Barn: Maria Lorentina f. 1847 d. 1849, Lars Johannes f. 1854, Olina Charlotta, f. 1857, ärvde genom testamente Bjärges 1:25, se denna, Karl Oskar f. 1861.

Fram till 1877 bodde man på Snausarve Grund.

1890: Lars Johannes Östman f. 1857 d. 1924, gift 1880 med Emma Christina Mårtensson f. 1857 d. 1935 från Alskog. Barn: Alma Karolina f. 1881, gift 1913 med husbonden Johan Niklas Emil Duse vid Magnuse i Rone, Josefina Lovisa f. 1883, flyttade till Amerika, Anna f. 1885, flyttade till Amerika, Lars Emil f. 1887, köpte 1915 Gumbalde 1:10 men sålde gården 1921 och flyttade till Ljugarn, Jakob Ernst f. 1889, köpte Botvide 1:3 omkring 1917?, Karl Henrik f. 1891, gift 1920 med Elin Gustavsson på Hallbjäns 1:8 och köpte denna gård 1925, Emmy Kristina Charlotta f. 1893, gift 1914 med arbetaren Olof Arvid Emil Olsson Lindvide i Burs, Otto f. 1896 blev resepredikant gift 1925 med Marta Rosalia Pettersson från Hemse, John Harald f. 1898, senare hemmagift, Alfrid (Frida) f. 1900 d. 1984 var en tid missionär i Argentina och hade bananplantage där, gift med Carl Jonsson, d. 1944.

1915: Gottfrid Tingström f. 1888 från Vesterby i Ardre, gift 1913 med Anna Margreta Hansson f. 1891 från Snausarve 1:11. Barn: Arne Niklas Manfred f. 1913, Herman Gotthard Bertil f. 1916, Alice Anna Margreta f. 1917, ev fler barn.

1918: Otto Östman f. 1896, gift 1925 med Marta Rosalia Pettersson från Hemse, de flyttade samma år till Öckerö i Bohuslän.

1923: John Harald Östman f. 1898, d. 1948, gift 1930 med Svea Dagmar Fredrika Södergren f. 1904, d. 1988, från Hallbjäns 1:14. Barn: Margit Dagmar Helena f. 1933, gift 1951 med Hans Ove Ahlgren vid Rudvior i Alskog, Karin Kristina Linnéa f. 1946, gift NÄR DÅ? med Åke Mauritz Rockström i Västerhaninge, skild 1985.

1948: Svea Östman f. 1904, d.1988, se ovan.

1988: Svea Östmans dödsbo.

1989: Gunvor Skoglund f. 1928 från Lidingö. Barn: Ann-Charlotte Wikström f. 1954, Sverker Skoglund f. 1957, Ann-Christine Evensen f. 1959, Samuel Skoglund f. 1960.

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)