Bjärges 1:4
(Vinjettbild: Stefan Haase 2017)

Denna gårdspart kom till omkring 1757, kanske tidigare, då Bjärges 1:39 (1:5) delades mellan syskonen Jakob Persson och Brita Persdotter, varvid Brita och hennes man Johan Jakobsson byggde nytt. Denna nya gårdsparts byggnader, klämdes in på den gamla gårdspartens tomt, trots att denna nya part fick ett större markinnehav än den andra. Manbyggnaderna kom att ligga endast några meter från varandra. Hur den första manbyggnaden på den nya gårdsparten såg ut vet vi inte, men gissningsvis var den ett begagnat bulhus. Ladugårdsbyggnaderna låg i vinkel nedanför backsluttningen intill ursprungspartens ladugård, se den yngre tomtkartan från 1826 nedan!

Tomtkarta 1826.

Om partsklyvningen medförde en ansträngd ekonomi vet vi inte. Men någon gång här blev båda parterna kronogårdar, ägarna hade inte kunnat betala sina skatter till staten, varför staten tog över ägandet och de som bodde här blev en slags arrendatorer.

Av Britas och Johans 4 barn blev sonen Per Johansson ny husbonde. Han gifte sig 1795 med Catarina Christina Hansdotter från Anderse och det sades att ” Gifterölet stod vid Anderse, men bröllopet uti dagarna två vid Bjärges”. Det fanns alltså resurser till ett rejält bröllop! Det fanns också anledning till att fira förutom bröllopet, får året innan hade man lyckats köpa tillbaka gården från staten. (Vi hoppas kunna få tag i skatteköpshandlingarna!)

1810 uppförde man en ny manbyggnad i sten under flistak med tillhörande skattebefrielse i 20 år. Till detta hus fogades troligen något senare ett frambygge mot vardagsstugan, nästan rygg i rygg med grannpartens flygel. Frambygget innehöll säkert ett kök närmast vardagsstugan, samt därefter källare och brygghus. Ungefär mitt emot frambygget i åkerkanten stod en fristående byggnad, osäkert vilken funktion den hade, möjligen smedja. Uthusbyggnaderna i vinkel var sannolikt i bulteknik. Eftersom den här parten var större, var den lite mera storbyggd än ursprungsparten.

Lydelsen på stenhusresolutionen!

Per och Catarina fick inte mindre än 9 barn. Sonen Per Persson blev nästa husbonde 1843, gift med Stina Hansdotter från Garde 1845. Av deras 4 barn dog de tre äldsta kort efter födelsen, bara den yngsta dottern Josefina f. 1853 överlevde. Ännu värre var att Josefinas far Per Persson drunknade 1859 och att hennes mor Stina avled några veckor senare. Josefina var alltså vid sex års ålder både föräldra- och syskonlös. Från 1859 till 1868 arrenderade släktingen Gustaf Larsson, f. 1824 på När, och hans familj gården. Josefina gifte sig 15 år gammal (efter bifall från sin giftoman Gustaf Lewander)1868 med den 10 år äldre Olof Danielsson från Gannor 1:8 (1:4) och de tillträdde gårdsparten 1869. Dessa genomförde ett skifte mellan Bjärgesparterna 1870, varvid denna part flyttade ut. Alla dess byggnader revs och man bebyggde nuvarande gårdstomt 150 m västerut. Josefina var bara tonåring när allt detta skedde, dessutom redan tvåbarnsmor, hur orkade hon? Man kan också undra varför de flyttade? Det sägs att byggnaderna var i dåligt skick, men manbyggnaden var bara 60 år gammal och knappast utsliten. Men den sågs kanske som omodern?

Här ser vi gårdsparten i det nya gårdsläget. Ladugården med sitt agtak är här intakt sedan den uppfördes 1870. I vinkel syns tröskhuset med sitt stora brutna tak och den äldre mindre bodlängan intill skymtar, liksom taket till ladugårdens vinkelbyggnad på andra sidan. Flygeln är nyuppförd liksom manbyggnadens bakbygge. Den äldre smedjan från 1873 står ännu kvar t h. Foto: Masse Klintberg 1904.

Det tog 4 år att bygga den nya manbyggnaden och ladugården. Den nya ladugården i sten under agtak stod klar 1870, manbyggnaden i sten under tegeltak 1873 och ungefär samtidigt en smedja i gårdstomtens nordligaste hörn. Lite senare byggdes ett stort tröskhus med brutet tak och intilliggande bodlänga och därefter en vinkelbyggnad till ladugården längs med kviorna. Bakom ladan byggdes ett stort halmhus i resvirke. I rask takt uppfördes ett stort bakbygge till manbyggnaden innehållande bl a kök och två kammare, samt en flygel med brygghus och drängkammare. Ladugården byggdes om 1912 med foderloft i trä under halmtak och med många fönster, nya dito togs upp i det gamla murverket. Senare revs bodlängan vid tröskhuset och en ny byggnadskropp uppfördes i storlek med tröskhuset rymmande bl a svinhus och magasin. Smedjan revs och en ny modernare med fönster byggdes i åkerhörnet utanför tomten 1936.

Manbyggningen är en stor parstuga från 1873, verandan och flygeln är från förra sekelskiftet. Ett spjutspjälestaket skiljer lillgården från storgården. Foto: Stefan Haase 2017.

Här ser vi den ombyggda ladugården i mitten, den lite yngre ladugårdslängan t h, samt tröskhuset och den äldre bodlängan t v. Foto: Masse Klintberg 1912.

Av Josefina och Olofs fyra barn blev det sonen Arvid som tog över 1903, gift med Augusta Margareta Gustavsdotter från Hallsarve 1:5. Hon var enda barnet och fick med sig hela sin barndomsgård i boet, vilket blev ett ansenligt marktillskott för denna Bjärgespart. Hallsarvepartens byggnader revs bort i samband med skiftet 1905. Arvid och Augustas son Ivar blev näste husbonde, gift med Tora Danielsson från Fie 1:22. De fick döttrarna Elisabet och Kerstin. Ivar dog redan 1942. Under en period därefter fick man hjälp med jordbruket av Erik Öström nere från Sandbo Ainar.

1950 var gårdspartens totala areal 40 ha, varav 19,5 ha åker, 17,3 skog, 2 ha änge, samt 1 ha tomt och trädgård. Jordarterna var lermylla på stenpinnbotten, mylla och grusjord. Hälften av åkerarealen var täckdikad. Jorden var utarrenderad, varför man endast hade 4 kor, 2 grisar och 50 höns. Taxeringsvärdet var 21.400 kr.

Jordbruksverksamheten trappades efter hand ner, men man hade kor ända till 1971. Ladugårdsbyggnaderna försågs med plåttak, men i övrigt skedde inga större förändringar. Tora Olsson gifte om sig på äldre dagar 1966 med Helmer Larsson f. 1904 från När, varefter han flyttade till Bjärges. Elisabet flyttade 1971 till Skåne och var verksam på Fribaptisternas kursgård i Furuboda. Hon gifte sig där 1982 med änkemannen Hjalmar Jalmerot. Kerstin flyttade till London och utbildade sig till barnmorska, varefter hon var verksam som missionär i Natalprovinsen i Sydafrika. Tora dog 1986. Kerstin flyttade strax därefter hem till Bjärges och tog hand om sin styvfar till hans död 1993. Elisabet och Kerstin tillhör Fribaptisterna och Kerstin har sedan hon kom hem från Afrika varit mycket aktiv inom den frikyrkliga rörelsen. Fribaptisterna bedrev vardagsskola för barnen till dem som hörde till rörelsen under 1800-talets senare del och undervisningen skedde en termin i taget på de fribaptistiska gårdarna, som då i tur och ordning också hyste lärarinnan. Vårterminen 1887 hölls skolan här vid Bjärges. 2008 brann hela det vackra ladugårdskomplexet ner i en våldsam eldsvåda. Året efter byggdes en mindre ladugård upp i samma stil som den gamla.

Efter ladugårdsbranden byggdes denna lilla ladugård upp likt mittdelen av den gamla. Murarna t h är bevarade rester av ladugårdslängan mot kviorna. I hörnet uppfördes en carport. Foto: Stefan Haase 2009.

Ägarlängd

1757: Johan Jakobsson f. 1731 gift 1757 med Brita Persdotter f. 1731 d. 1810 från Bjärges 1:5 (1:39). Barn: Jakob f. 1761, Per f. 1765 hemmagift, Catarina f.1767, Brita f. 1769.

1795: Per Johansson f. 1765 gift 1795 med Catarina Christina Hansdotter f. 1771 från Anderse 1:14 (1:2). Barn: Catarina f. 1796, Jonas f. 1799, Hans f. 1800, Brita f. 1803, Per f. 1805 hemmagift, Maria f. 1807, Jakob f. 1809, Lars f. 1812, Anna f. 1815 gift med Gustav Levander Liffor på När.

1843: Per Persson f. 1805 d. 1859, gift 1845 med Stina Gertrud Hansdotter f. 1814 d. 1859 från Tälleby i Garde. Barn: Anna Stina f. 1847 d. 1847, Petter f. 1849 d. 1849, Jakob f. 1850 d. 1850, Josefina f. 1853 hemmagift.

1869: Olof Danielsson f. 1843 d. 1931 från Gannor 1:8 (1:4), gift 1868 med Kristina Josefina Persdotter f. 1853 d. 1936. Barn: Hanna f. 1870 d. 1884, Arvid f. 1873 hemmagift, Dessa, f. 1879 gift med Johan Gardell Hallbjänne på När, Nelly f. 1896 flyttade till Hemmor i Garde

1903: Arvid Petter Olof Danielsson f. 1873 d. 1954, gift 1897 med Augusta Margareta Gustavsdotter f. 1877 d. 1963 från Hallsarve 1:5. Barn: Agda f. 1899, gift med Karl Karlsson Hallsarve 1:9, de flyttade till Hemmor i Garde, Amy, f. 1904, gift med Viktor Svensson från Hamra, senare bosatta på Hemse, Ivar f. 1906, hemmagift.

1937: Ivar Olsson f. 1906 d. 1942, gift med Tora Danielsson f. 1906 d. 1986 från Fie 1:22. Barn: Elisabet f. 1938, Kerstin f. 1940.

1942: Ivar Olssons sterbhus.

1986: Elisabet Jalmerot f. 1938, gift 1982 med Hjalmar Jalmerot (1917-2017), inga barn, och Kerstin Olsson f. 1940, ogift.

 

 

(Sidan uppdaterad: 2019-06-07)