Mattsarve 1:50 (fd Allmänningen)
(Vinjettbild: Anders Wästlund 2016)

Villan byggdes 1946 och ersatte då ett arbetartorp på platsen.

Denna boplats låg förr under Allmänningen, men fördes efter skiftet in under Mattsarve. Här stod tidigare ett arbetartorp, vilket fanns kvar tom 2:a världskriget. Det bestod av ett litet bostadshus i sten med både fram- och bakbygge, samt en liten bulladugård med tillbyggd bod, allt omgärdade av spjälstaket, se bilden nedan.

Här ses arbetartorpet med ladugård, bod, manbyggnad och frambygge. Vem det är som plöjer med stutar i förgrunden är osäkert, men det skulle kunna vara Fie Arvid Larsson som ägde marken. Foto: Masse Klintberg 1914.

Här bodde på 1700-talets andra hälft klockaren Lars Mattisson Ahlström, gift 1763 med klockardottern Bohl Båtelsdotter. Det innebär förmodligen att klockaren flyttade hit på socknens mark när Kastalen-Prästgården rasade samman omkring 1700-talets mitt. Lars och Bohl fick sönerna Lars och Båtel och det blev Båtel Larsson Ahlström f. 1778 som tog över stället. Han gifte sig med Anna Maria Jakobsdotter Laugren f. 1785 och de fick 4 barn, varav sonen styrmannen Lars Båtelsson Ahlström f. 1816 blev näste ägare 1864. Han gifte sig omkring 1840 med Christina Gertrud Lönngren f. 1818 från När och de fick 5 döttrar. Det verkar inte ha gått så bra för döttrarna, förutom en som blev gift på När. Övriga tycks ha varit ogifta och tjänat som pigor och arbeterskor och blivit utnyttjade och fått flera barn utom äktenskapet, se tex Bjärges 1:36. Yngsta dottern Matilda Larsdotter Ahlström f. 1861 ärvde fastigheten. Hennes son Emil Larsson f. 1890 blev näste ägare 1925.

Det var troligen Lars Båtelsson Ahlström och hans fru Christina Gertrud Lönngren som uppförde manbyggningen på 1840-talet. Frambygget t h tillkom på 1900-talets början. Det ursprungliga huset innehöll sannolikt ett rum på var sida om skorstensstocken samt en farstu och ett minimalt kök på baksidan. Huset är påfallande likt det på Hallbjäns 1:8 från samma tid. Foto: Masse Klintberg 1914.

Emil blev gift 1916 med Emili Josefina Nilsson f. 1896 från Utalskog i Alskog. De fick dottern Edit Matilda 1916 och hon gifte sig med Anton Johansson vid Bjärges i Garde och bosatte sig där. Emil Larsson var byggnadssnickare och byggde ett nytt bostadshus i cementhålsten 1946, det som står på fastigheten idag. När Emil dog 1968, sålde Emili stället till Willy Ludwig f. 1908 från Solna, senare Årsta. Han var gift med Vanda Ellen Sofia Gardell f. 1912 från Broe i Halla och de använde fastigheten som fritidsbostad. 1981 köpte Nils och Maj Lindström från Hallsarve 1:15 fastigheten efter det att de överlämnat gården till sonen Bo Lindström. 2008 köpte läraren Lotta Hanell stället av Maj Lindström, som då flyttade upp till lägenheterna vid fd skolan.

Det ser ganska fattigt ut. Ladugården kan vara sent 1700-tal, formen och det branta faltaket samt gavelfältets bräder som är infogade i takstolen tyder på det. Byggnaden hyste troligen två båsrader med tadgate, gång för gödsel, fodergivning, mjölkning mm, i mitten. Längst bort är nog en hoimd, hörum, med lucka i väggen. De två små fönstren är isatta senare. Bulboden på gaveln innehöll nog ved- och redskapsbod, kanske hönshus. Taket ser ut att vara täckt med papp. Foto: Masse Klintberg 1914.

Ägarlängd

1750-tal:  Båtel Eskilsson gift med Margareta Hansdotter. Barn: Bohl Båtelsdotter.

Omkring 1763:  Bohl Båtelsdotter gift 1763 med Lars Mattisson Ahlström från?  Barn: Lars f. 1773 gift 1805 med Brita Cajsa Joakimsdotter på Bjärges 1:17, Båtel f. 1778.

Omkring 1814:  Båtel Larsson Ahlström f. 1778 gift med Anna Maria Jakobsdotter Laugren f. 1785 från? Barn: Jakob f. 1814, Lars f. 1816, Maria Margareta f. 1819, Anna Bodilla f. 1826.

1864?:  Lars Båtelsson Ahlström f. 1816 gift c:a 1840 med Christina Gertrud Lönngren f. 1818 från När. Barn:  Maria Christina f. 1840, Anna Gertrud f. 1842 gift med Mårten Johansson Hallin på När, Margareta Catarina f. 1848, Josefina Elisabet f. 1854, Johanna Matilda f. 1861.

? Matilda Larsdotter Ahlström f. 1861 d. 1924. Barn:  Emil Larsson f. 1890.

1925:  Emil Larsson f. 1890 gift 1916 med Emili Josefina Nilsson f. 1896 från Utalskog i Alskog. Barn:  Edit Matilda f. 1916 gift med Anton Johansson bosatta vid Bjärges i Garde. Fosterson: Stig Gunnar Johansson f. 1928 i Stockholm.

1968:  Willy Ludwig f. 1908 från Årsta, gift med Vanda Ellen Sofia Gardell f. 1912 från Broe i Halla.

1981: Nils Lindström f. 1919 från Hallsarve 1:15 och Maj Lindström f. Larsson 1926 från Botels 1:3.

2008: Lotta Hanell f. 1954, ursprungligen från Öjaby nära Växjö, sedan Hablingbo och därefter Hallbjäns 5:1 i Lau. Barn: Tove f. 1982, Arvid f. 1984.

 

(Sidan uppdaterad: 2018-10-16)