Mattsarve 1:4 (rivna parten)

Denna part låg mellan nuvarande manbyggning och ladugård på Mattsarve 1:33

Detta ganska långa och smala hus utan sockel bör vara det som beskrivs i stenhusresolutionen 1810. Ursprungligen låg golvet i marknivå. Gissningsvis moderniserades huset på 1840-talet, då det höjdes för att få källare, försågs med gesims och brutet tak med pulpetfrontespis som så många andra hus i socknen, tex Liffride och Bönde. Nya stora fönster sattes in, de gamla återanvändes uppe på gavelfältet. Barnen på bilden är hittills okända, den stora flickan t v är troligen Lars Hanssons dotter Agnes Maria Lorentina 9 år. Foto: Masse Klintberg 1904, samma år som huset revs.

Mattsarve fick två brukare någon gång mellan 1653 och 1670, vid sistnämnda år brukades den av Jacob och Anders Peerson VAR DE BRÖDER? med familjer. 1681 var dessa båda fortfarande husbönder på sina gårdsdelar, men Anders söner Anders Andersson och Lars Andersson med familjer samt mågar? bodde också här, dessutom Anders son Bertel Andersson. När Anders Peerson dog 1688 delades Mattsarve i tre parter mellan Anders, Lars och Bertel. 1693 var Lars Andersson, Bertel Andersson och Anders Jacobsson med hustrur, alla var gifta. Dessutom bodde allmosehjonen Peer med hustru samt klockare Matz änka med dottern Gertrud som var krympling på gården.

1694 flyttade Anders Jakobsson med sin hustru Brita Larsdotter från Botels med små söner ifrån Lau. Då var Mattsarve tillbaka på två brukningsenheter, där Bertel ärvt sin del, vilken troligen omfattade både hans egen part och faderns part, medan Lars part hade tagits över av sonen Jacob Larsson efter faderns död 1698. Jacob var gift Brita Larsdotter från Bosarve i Lye och de sålde sin gårdsdel 1701 till Lars Olofsson med hustru och son Olof Larsson, okänt var de kom ifrån. När Olof dog 1706, dök en Jacob Jacobsson upp, gift detta år med Cathrina Jonsdotter boende här på Mattsarve, men med okänt ursprung. De tog över denna gårdsdel 1707, men Lars Olofsson med hustru bodde kvar till Lars död 1719. Om Jacob köpte gårdsdelen eller om Cathrina fått den är okänt. 1712 gifte per Mickelsson från Liffride sig med Cathrinas lillasyster Christin och de brukade gårdsdelen tillsammans med Jacob och Cathrina, tills den formella delningen kom 1730-40. 1712 var således Mattsarve delat i tre delar igen, där Bertels son Anders Bertelsson ägde en av dem. Det är den som vi skall följa vidare här.

Gårdsparten gick från far till son i minst 200 år från omkring 1570 till 1857, då ägandet gick över på kvinnosidan, varefter ägoföljden skiftat mellan son och dotter fram till idag. Vid skiftet inköptes grannparten och markerna slogs ihop till en enda stor gårdspart. Dagens ägare, bröderna Mikael och Roger Olsson med familj, är minst 15:e generationen på gårdsparten. Släkten kan ha brukat gården längre, men uppgifterna från 1500-talet är för knapphändiga för att man skall kunna uttala sig säkert.

Bebyggelsen på gårdsparten var genom århundradena uppförd av trä, det var det vanliga. Men 1810 uppförde dåvarande ägaren Hans Andersson en manbyggnad av sten och fick skattebefrielse för det. Den manbyggnaden stod med gaveln mot vägen till skillnad mot grannlagets övriga manbyggnader, se Kartutdrag:

Lydelse på stenhusresolutionen samt förklaring till texten.

Hans Andersson var från 1790-talet också ägare av Mattsarve Grund, en boplats c:a 400 m öster om gården uppe på Laus backar. Möjligen hade man köpt in fastigheten där tillsammans med någon Hallbjänspart, men hur det gått till är okänt. Under hela 1800-talet fram till 1909 äger man Mattsarve grund och där låter man fattiga inom och utom släkten bo, bla annat Hans Anderssons syster Elisabeth och sondottern Christina. Vid 1800-talet mitt kan sonen Anders Hansson ha uppfört både en mindre manbyggnad och vidlyftiga ekonomibyggnader där uppe, se Hallbjäns 1:8.

1857 övertog Anders dotter Lena gårdsparten tillsammans med sin man Hans Larsson från Garde. Hans och Lena moderniserade manbyggningen. Deras son Lars Hansson och hans fru Margareta Häglund från Husarve blev genom köp nästa ägare 1882. Vid skiftet blev de dömda till utflyttning.

Gårdsparten bestod då av manbyggningen på bilden ovan, en flygel i sten under faltak som ansågs som bristfällig, två ladugårdar i bulteknik under agtak, vilka också ansågs som bristfälliga, tröskhus, samt vagnbod, halmhus och magasin i trä och sten under spåntak, smedja, kvarn, småhus och stenmur. Utflyttningskostnaden var beräknad till totalt 1.792 kr och 25 öre, vilket var ganska mycket. I stället för utflyttning köpte Lars och Margareta 1898 in grannparten, nuvarande Mattsarve 1:33, för den höga summan 10.500 kr, vars ägare Olof Jonasson med familj flyttade till Amerika. Detta var en jätteinvestering! Hanssons flyttade omkring 1903 in i f d Jonassons då bara 15 år gamla manbyggning och rev bort både manbyggning och alla andra byggnader på sin gamla gårdspart. Markerna slogs samman med f d Jonassons marker och därmed försvann denna gårdspart.

.

Ägarlängd

1523: Lasse Maldesarue, tingsdomare.

1523: Halbyarn Malesarue, bonde.

1546: Laurens Mallessarue, tingsdomare

1567: Olluff Melldsarve, tingsdomare. Död 1614.

1570: Anders Maldsarve.

1614-17: Lauritz (och Joen).

1620-1648: Per (och brodern? Malde).

1653: Anders Peerson, kyrkvärd, död 1688.

1688: Bertel Andersson f.1645, gift med Brita Olofsdotter. Barn: Anders f. 1680 hemmagift, Olof f.1687, fick 1723 nya gårdsparten Mattsarve 1:6.

1706: Anders Bertelsson f. 1680, gift 1706 med Beata Jacobsdotter f.? från Botvatte i Ala. Barn: Bertel f. 1708 hemmagift, Jacob f. 1709, Brita f. 1712, gift 1732 med Hans Jonsson på Kauparve 1:10?, Olof, f. 1714, Anders f. 1719.

Omkring 1740: Bertel Andersson f. 1708, gift 1731 med Elisabet Hindrichsdotter f.? från Vinkels i Sjonhem. Barn: Anders f. 1732 hemmagift, Margareta f. 1735, gift 1765 med Jakob Jakobsson på grannparten Mattsarve 5/16 mantal, Jakob f. 1739, gift 1761 med Margareta Hansdotter f. 1725 på Fie 1:4.

Omkring 1765: Anders Berthelsson f.1732 d. 1781. Gift 1759 med Cecilia (Sissela) Christensdotter f. 1731 d. 1762 i barnsäng från Fie 1:4. Anders gifte sig 2:a gången 1763 med Christina Hansdotter f. 1743 d. 1822 från Petsarve i Garde. Barn: Hans f. 1766 hemmagift, Anders f. 1771, Helena f. 1775, Elisabeth (Lisa) f. 1779. Hustrun gifte om sig med Olof Olofsson, se nedan.

1782: Olof Olofsson f. 1742 d. 1802 från Pavalds på När i hans 3:e gifte (han var gift 1:a gången 1766 till Mattsarve 1:18, 2:a gången till St Domerarve i Hablingbo, nu gift 3:e gången 1782 med Christina Hansdotter f. 1743. Barn: ? Olof stod skriven som husbonde på gården, men ägare var han knappast, det var nog Christina.

1802: Hans Andersson f.1766 d. 1810, gift 1791 med Margareta Larsdotter f. 1767 från Goks. Barn: Cathrina Christina f. 1792, gift 1819 med Johan Hansson vid Pavalds på När, Anders f. 1795 hemmagift.

1810: Anders Hansson f. 1795. Barn: Christina (Stina) f. 1818 med fastern Elisabeth Andersdotter f. 1779. Anders gift 1819 med Anna Stina Hansdotter f. 1791 från Pavalds på När. Barn: Margareta Maria f. 1820, Anna Christina f. 1823, Lena Catarina, f. 1827 hemmagift, Anders f. 1829, Hans f. 1832, Anna Lisa f. 1834.

1857: Hans Larsson f. 1821 från Hallvands i Garde, gift 1852 med Lena Andersdotter f. 1827. Barn: Christina Amalia f. 1854, gift till Hallsarve på När, Lars August f. 1858 hemmagift, Johan Henrik f. 1862, gift till Kulde på När.

1882: Lars Hansson f. 1858, gift 1883 med Margareta Lorentina Häglund f. 1861 från Husarve 1:1. Barn: Lars Henrik Emil f. 1885 hemmagift, Agnes Maria Lorentina f. 1895, gift med Gunnar Larsson på Tälleby i Garde.

Släkten gick sedan vidare på Mattsarve 1:33, se denna!

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)