Mattsarve 1:12 fd Allmänningen (riven)
(Vinjettbild: Från skifteskartan 1896)

Allmänningen bestod av magra markområden på Laus backar. Här fick flera fattiga människor uppföra boplatser på 1800-talet, för här konkurrerade de inte med socknens bönder om den mer högavkastande jorden. En sådan boplats var Per Häglunds ställe, naturskönt belägen intill dåvarande Austkväiar, föregångare till dagens Bjärgeskväiar.


Per Häglunds ställe var en liten gård bestående av manbyggnad, flygel, ladugård och bodlänga, högt och vackert belägen. Ladugården under faltak hyste en lada i bulteknik på 1/3 av byggnaden och fähus i sten på 2/3. Bodlängan syns framför trädet och ser ut som en stenhög, den blev aldrig färdigbyggd! Längst t h skymtar fribaptistkapellet byggt 1903. Rågåkern t h går ända fram till boplatsen. Foto: Masse Klintberg 1914.

Ovan ses en del av manbyggningen t h, en parstuga under spåntak, ursprungligen faltak. Tv står flygeln, en enkelstuga i pinnmursteknik, dvs en förenklad bulstomme med väggar av småsten, bruk och bräder, sedan reveterad. Bilden är tagen samma år som stället revs, man ser att flygeln är i ganska dåligt skick, medan bostadshuset ser bra ut. Foto: Masse Klintberg 1920.

Det var dock inte Per som bebyggde platsen, den var bebyggd före hans tid. På en karta från Storskiftet 1821 är denna boplats utmärkt. Men vilka som bodde här då är okänt. Senare kom Nils Larsson Ahlström f. 1808 från Ala, gift 1839 med änkan Brita Christina Larsdotter f. 1805 in i bilden. Hon var förut gift med båtsmannen Lars Ahlström Glömsker och då bosatta i båtsmanstorpet nr 115. Blev man änka till en båtsman, åkte man ut och en ny båtsmansfamilj flyttade in. Husförhörslängderna säger att Nils och Brita bodde på Bönde Grund, men det är inte känt var och några boplatslämningar finns inte vid Bönde. Skrivningen kan ha varit en för oss okänd teknikalitet. Nils och Brita kan mycket väl ha bott på Allmänningen redan vid giftermålet 1839. Nils var arbetskarl, på 1860-talet stod han skriven som backstugehjon.


På denna karta från Storskiftet 1821 är Per Häglunds ställe utmärkt mitt i kartbilden t v, det står 190 under hussymbolen. Alldeles intill t v går den urgamla vägen Austkväiar, som gick österut genom socknen. Lodrätt ungefär mitt i kartbilden anar man det som senare skulle bli dagens Bjärgeskväiar.

Nils och Brita fick tre barn, varav dottern Helena Maria Ahlström f. 1840 gifte sig 1863 med Anders Petter (Per) Häglund f. 1835 vid Hemmor. Fr o m 1873 står de med sina fyra barn samt Nils och Britta skrivna på ifrågavarande torp under Allmänningen. Per och Maria hade träffats på Mattsarve, där Per tjänade som dräng på Mattsarve 1:40 och Maria som piga på grannparten Mattsarve 5/16 mantal. När de gifte sig höll Mattsarveparterna bröllop för dem! Man hade således goda relationer. Troligen fortsatte Per och Maria att arbeta på Mattsarve också efter bröllopet. 1890 sålde Lars Hansson på Mattsarve 5/16 jord på 1,378 ha till Per och Maria. De friköpte således fastigheten detta år, men fastigheten Mattsarve 1:12 bildades inte formellt först efter skiftet 1905. Nils dog redan 1876, Brita levde till 1888.


Bilden visar manbyggningens baksida, som bara hade ett fönster till köket på baksidan. T h står pinnmursflygeln och i bakgrunden skymtar ladugården. Austkväiar, Bjärgeskväiars föregångare som gick från krykan upp förbi kapellet, passerade här norr om stället. Foto: Masse Klintberg 1914.

Bebyggelsen bestod av en liten parstuga i sten under faltak från 1800-talets första hälft. Brygghusflygeln var en enkelstuga i pinnmursteknik, vilken förutom brygghus nog också innehöll en kammare. Denna byggnad kan ha varit ett bostadshus från 1700-talet. På traditionellt vis stod en ladugård på storgården parallellt med bostadshuset. Ladugården bestod av ett fähus i sten, som nog hade plats för en häst, ett par kor och kalvar och kanske något mer djur. Ladan var byggd i bulteknik, allt under gemensamt faltak. Senare tillfogades en bodlänga i sten för lamm, grisar, höns, ved och dass, men den blev aldrig färdig, se bild!

Marken runt ikring var mycket mager, bitvis gick berget i dagern. Österut mot kapellet låg de gamla stenbrotten, ”käulorna”, där man bröt sten till husbygge, dagens Bjärgeskväiar går rakt igenom stenbrottets östra del.

Per Häglunds bodlänga, som aldrig blev färdigbyggd. Här syns det tydligt hur man ha plockat mestadels småsten på åkrarna och staplat upp väggarna. De blev aldrig putsade, inte heller fick byggnaden något tak, bara en provisorisk hög med halm/hö. Dörren mitt på är en gödsellucka, vilket visar att byggnaden var ämnad för lamm och grisar. Dass t h. Foto: Masse Klintberg 1920.

Per och Maria fick 4 barn, varav sonen Anders Niklas (Nils) f. 1867 köpte stället 1908 av fadern Per. Maria dog redan 1902. Nils planerade nog att bo här och han lade troligen på nytt spåntak på bostadshuset och lappade de övriga taken. Men tyvärr dog han redan 1914 och vid arvskiftet efter honom återfick fadern stället. De andra syskonen tog inte över. 1919 när Per var 84 år flyttade han till sonen Lars Pettersson vid Bönde 1:4 och dog där året efter. Då revs byggnaderna bort, Masse Klintberg tog de sista bilderna 1920 före rivningen. Stället betraktades som värdelöst, idag skulle det ha varit en mycket eftertraktad bostad.

Ägarlängd

Före 1839: Okänt.

1839: Möjligen Nils Larsson Ahlström f. 1808 från Gyle i Ala, gift 1839 med Brita Christina Larsdotter Glömsker f. 1805 från Halvans i Garde.

1873: Nils Larsson Ahlström (1808-1876) från Gyle i Ala, gift med Brita Christina Larsdotter Glömsker (1805-1888) från Halvans i Garde. Barn: tvillingarna Lars Ferdinand f. 1840, gift till Garde, och Helena Maria f. 1840 hemmagift, Johanna Olivia f. 1845, gift med Mattias Husander från När och bosatta på Ljugarn.

1876: Anders Petter (Per) Häglund f. 1835 från Hemmor, gift 1863 med Helena Maria Nilsdotter Ahlström f. 1840, d. 1902. Barn: Lars Petter f. 1864, gift med Amanda Olofsdotter vid Bönde 1:4, Maria Olivia f. 1866, Anders Niklas (Nils) f. 1867, dog ogift 1914, Jakob Johannes f. 1870.

1908: Anders Niklas Pettersson Häglund f. 1867, d. 1914. Ogift, inga barn.

1914 (1917): Anders Petter (Per) Häglund f. 1835 d. 1920, se ovan.

 

 

(Sidan uppdaterad: 2018-02-28)