Hallsarve 1:27 (1:11, 7/32-dels mantal)
(Vinjettbild S. Haase 2019)

Det här är den ursprungliga parten av Hallsarve. Den förste till namnet kände ägaren var Oluf Halgsarve, som bodde här 1523. Sen blir det ett hopp till 1567, då Pedirr Hallsarve sålde By änge till Lauriits Koparve. 1570 brukade Peder (=Petter-Per) Halgsarve fortfarande gården, men 1601 var Dinus Hallsarve brukare. 1614 fanns en brukare vid namn Bottel (=Botulf-Båtel). 1617 var en ny Oluff Halgsarve ägare. 1629-1649 brukades gården av Peder Hallsarwe.

Vid skatteläggningen 1653 var Per Olofsson ägare, han hade ärvt gården, gissningsvis är det samma person som närmast ovan. Av de omväxlande ägarnamnen Olof och Per, skulle man kunna tänka sig att det är samma släkt som brukat gården. Men 1668-70 stod en Bertel Hallsarwe för gården, kanske en måg? 1681 fanns det två familjer på gården, dels Bertel med dottern Catharina (hustrun nämns inte), dels Per Andersson med sönerna Jacob Persson som var gift och Anders Persson som var ogift. Det fanns också två döttrar, Magdalena som gifte sig med Per Larsson på Kauparve och Kersti, som gifte sig med Hans Påvelsson på Bönde. 1683 hade Per blivit änkling, kvar bodde sönerna, den ena med hustru. Döttrarna borde också ha nämnts, för de gifte sig inte förrän 10 år senare, men de var troligen pigor på andra gårdar och bodde inte hemma.


Här ses den äldre ladugården från landsvägen. Buldelen som troligen är äldst hyste en lada. Stendelen är troligen byggd omkring 1870 och innehöll fähus. T h om ladan står ett tröskhus. Därefter gårdens äldsta byggnad, som troligen hyste smådjur och längst t h skymtar en bodlänga med magasin på loftet. Foto: Masse Klintberg 1906.

1691 gifte Catharina Bertelsdotter sig med Per Olofsson från Bommunds i Hammaren på När och de tog över halva gården. Jacob Persson brukade den andra. Han var gift 4 gånger och fick en son som dog ung och flera döttrar. När Jacob dog 1708 tog Per Olofsson och Catharina Bertelsdotter över hela gården. Per och Catharina hade 4 döttrar, varav Kirstin och Catharina blev ägare av varsin gårdshalva, eller rättare sagt: Deras män blev ägare! Christen Jacobsson från Hummelbos i Burs gifte sig 1712 med Kirstin och Thomas Mattsson från Änggårde i Rone gifte sig 1718 med Catharina. Det är Catharinas gårdspart vi skall följa här.


Här är den nya ladugården under halmtak, byggd 1910. Ladan, tröskhuset och smådjurshuset är rivna, men kvar skymtar bodlängan. Längs t h står brygghuset. T v står det gamla fähuset kvar, men det har höjts med ett foderloft och fått nytt halmtak. Foto: Masse Klintberg 1912

Catharina och Thomas fick 5 barn innan Thomas dog. Catharina gifte om sig 1740 med drängen Jacob Jacobsson från Gerum och de fick ett barn. Äldste sonen i första giftet Mattis Thomsson blev näste ägare, gift 1749 med Catharina Mårtensdotter från Uddvide i Gerum. De fick 4 barn och även här blev det äldsta sonen Thomas Mattsson som ärvde gårdsparten. Han gifte sig 1779 med Margareta Hansdotter från Botels 1:2 och deras son Mattias Thomsson blev näste brukare. Han blev en betrodd man och var kyrkvärd. Han gifte sig 1802 med Anna Nilsdotter från närbelägna Kauparve 1: 81 (1:10) och de fick inte mindre än 8 barn. Nu blev det så att två av sönerna, Nils och Johan Mattsson, delade gårdsparten mellan sig i två nya parter. Nils tog barndomsparten och Johan byggde upp en ny part bredvid, Hallarve 5:1 (1:15).


Man spelar pärk på Hallsarves storgård. Ladugården i bakgrunden är troligen byggd på 1860-talet, t h är det fähus och t v lada med framförliggande tröskhus. Byggnaden med brant faltak är mycket 1700-talsmässig. Den kan ha hyst smådjur som grisar, lamm och fjäderfä. Framför den står en bodlänga med ovanpåliggande magasin från 1870-talet. Foto: Masse Klintberg 1903.

Nils gifte sig 1831 med Greta Stina Olofsdotter från Fie 1:12. Det var dem som uppförde den manbyggning som finns här idag, bakbygget är nyare. De fick tre söner och äldste sonen Tomas Nilsson blev ny ägare. Han gifte sig 1858 med Stina Lisa Johansdotter från Bönde 1:8 och de fick också 8 barn! 1866 begärde Tomas att ett skifte skulle ske för samtliga 4 Hallsarveparter. Parterna låg för trångt för att man skulle få plats med sina byggnader och ägorna hade med åren blivit delade i allt mindre bitar, så de hade blivit för svårbrukade. Vid skiftet dömdes de två parterna i mitten av grannlaget till utflyttning, man fick 3 år på sig att genomföra flytten. Denna part och parten närmast uppe vid Käldkväiar kom att dela på de mellersta parternas tomter. Markerna mättes upp, beskrevs vad gällde jordmånen och fördelades så rättvist som möjligt.


På tomtkartan från storskiftet 1866 ser man de 4 tätt sammanliggande gårdsparterna. Parten 1:5 hade inte fått plats med sin manbyggning tvärs på tomten som de övriga, utan man hade måst bygga bostadshuset i tomtens längsriktning. Parterna 5:1 och 1:27 delade på brygghuset. De mellersta parterna måste ha haft portlider på ladugårdarna, så man kunde köra in på resp tomt. Tre parter hade tröskhus. 1866 hade det blivit för trångt, ett storskifte genomfördes och de två mellersta parterna fick flytta ut. Jfr ladugårdbyggnaderna på kartan för denna part med fotot från 1906 ovan! Utsnitt från storskifteskartan bearbetad och utritade av Christian Åkerblad och Stefan Haase 2019.

Tomas och Greta byggde efter skiftet en ny ladugård i sten och sammanfogade den med den gamla ladan i bulkteknik, se bild! De byggde också en ny flygel, den förra låg på gränsen till den gamla granntomten och den hade man delat då. Dessutom uppförde man en bodlänga med magasinsloft nära flygeln, se bild!

Nästa ägare blev dottern Kristina Maria som tog över gården, gift med grannsonen tvärs över vägen Hans Petter Karlsson från Kauparve 1:19. Familjen Karlsson blev goda vänner med Masse Klintberg och hans familj och de förekommer ofta på Masses bilder. 1907 fick Masse köpa det 7 ha stora markområdet på backarna ovanför Hallsarve av Karlssons.

Hans och Maria fick tre söner, som alla blev lantbrukare. Maria dog mycket ung och Hans gifte om sig 1892 med Gertrud Katarina Danielsson från Fie 1:22, men de fick inga barn. Äldste sonen i första äktenskapet Vilhelm Karlsson blev nästa brukare 1916, gift med Anna Maria Jakobsson från Kauparve 1:82 (1:4). De uppförde ett köksbakbygge mm 1946 och omkring 1955 köpte de in den lilla gården Granatska Nybygget 1:3 för markernas skull. Av deras 4 barn blev det yngste sonen Bertil som tog över gårdsparten 1958.


De två vagnarna med bruden Anna Jakobssons hemgift från Kauparve har nyss kommit fram till hennes nya familjs gård Hallsarve. Det är högtidligt, man är klädda i fina kläder, de flesta har vita skjortor och kravatter. Ladugården, om- och tillbyggd 1910, står här på Hallsarve inte efter den på Annas barndomshem Kauparve, de är mycket lika, fast denna har halmtak. Foto: Masse Klintberg 1912.

1950 bestod denna Hallsarvepart av 28 ha täckdikad åker, 2,5 ha änge och 15,5 ha skog. Jordarterna var grusblandad lera och sandmylla. Man började med traktordrift 1949, men hade kvar 2 hästar, till det 7 kor, 4 ungdjur, 5 grisar och 90 höns. El fick man 1943. Taxeringsvärdet var 18.700 kr.

Bertil Karlsson gifte sig 1959 med Vendla Jakobsson från Hammarnäs på När. 1966-67 slutade de med den mindre lönsamma och arbetskrävande mjölkproduktionen och byggde om ladugården till ungdjurs- och suggstall och ladan till grishus, samt uppförde ett potatislager. De fick döttrarna Marita och Ann, samt sonen Tomas, som tog över 1992. Han gifte sig 1995 med Jessica Johnsson från Stockholm och de fick sonen Emil. År 2000 köpte man in granngården Kauparve 1:10, slog ihop markerna och sålde ifrån Kauparves byggnader med tomt och en mindre åker, vilka bildade den egna fastigheten Kauparve 1:81. Efter några år lade man ner verksamheten och arrenderade ut markerna.


Manbyggnaden är uppförd omkring 1840 och flygeln omkring 1870. Foto: S. Haase 2019. Bilden skall ersättas med en bättre.

Ägarlängd

1523: Oluf Halgsarve

1570: Peder (Petter Per)Halgsarve

1601: Dinus Hallsarve

1614: Bottel (Båtel)

1617: Oluff Halgsarve. (En son Per Olofsson?)

1629: Peder Hallsarwe (= Per Olofsson?)

1653: Per Olofsson

1668: Bertel Hallsarwe (=en måg?)

1681: Två familjer: Bertel, hustru? Barn: Per Andersson f. c:a 1622 d. 1695, hustru? d. 1683. Barn: Jacob f ? hemmagift, Anders Persson f. c:a 1658 d. 1696, Magdalena f. 1667, gift 1693 med Per Larsson på Kauparve 1:83 (1:9), Kersti f. ? gift 1692 med Hans Påvelsson på Bönde.

1691: Två familjer: Per Olofsson f.? d.? gift 1691 med Catharina Bertelsdotter f.? d.? Barn: Kirstin f. c:a 1692 hemmagift 1712 på ny part med Christen Jacobsson från Hummelbos i Burs, Hellvig f. 1699 d. 1699, Catharina f. 1700 hemmagift, Hellvig f. 1704, gift till Gerum. Jacob Persson f.? d.1708, gift 1:a gången c:a 1680 med okänd hustru, gift 2:a gången 1686 ned Cristina Larsdotter f. c:a 1664 d. 1695 från Kauparve 1:83 (1:9), gift 3:e gången 1697 med Beata Andersdotter f. c:a 1671 d. 1703, gift 4:e gången 1707 med Catharina Rassmusdotter. Barn: Lars f. 1700 d. 1705, flera döttrar.

1708: Per Olofsson och Catharina Bertelsdotter, se ovan! De tog över hela gården.

Omkring 1720: Thomas Mattsson f. 1690 d. 1738, gift 1718 med Catharina (Carin) Persdotter f. 1700 d.? Barn: Mattis f. 1724 hemmagift, Thomas f. 1729, Per f. 1731, Catarina f. 1732, Christin f. 1737, gift 1758 med Mattias Mattsson på Sunnkörke 1:18 (1:2).

 

1740: Jacob Jacobsson f. 1726 d.? från Smiss i Gerum, gift 1740 med Catharina Persdotter f. 1700 d. ? Barn: Mattis f.? d.?

Omkring 1749: Mattis Thomsson f. 1724 d. 1796, gift 1749 med Catarina Mårtensdotter f. 1724 d. 1798 från Uddvide i Gerum. Barn: Catarina f. 1750, gift 1775 med Christen Hansson på Botels 1:2, Appolina f. 1754, gift 1778 med Hans Persson på Kauparve 1:83 (1:9), Tomas f. 1756 hemmagift, Christina f. 1764, gift 1785 med Christen Persson på Hallsarve 1:5.

Omkring 1779: Tomas Mattsson f. 1756, d. 1798, gift 1779 med Margareta Hansdotter f. 1755 d. ? från Botels 1:2. Barn: Mattias f. 1780 hemmagift, Elsa Catharina f. 1785, gift 1804 med Johan Johansson på Botvide 1:2.

Omkring 1802: Mattias Tomsson f. 1780 d.1858, gift 1802 med Anna Nilsdotter f. 1779 d. 1858 från Kauparve 1:81 (1:10). Barn: Margareta Catarina f. 1803, gift 1826 med Lars Larsson, de byggde upp Fie 1:81 (1:35), Nils f. 1805 hemmagift, Mattias Hallin f. 1808, gift NÄR DÅ? med Anna Maria Persdotter från Bönde 1:41 (1:4), Tomas f. 1810, gift till Österby i Garde, Anna Maria f. och d. 1813, Johan f. 1815, gift 1839 med Greta Stina Persdotter från Botvide 1:3, de byggde upp den nya parten Hallsarve 5:1 (1:15), Anna Lisa f. 1818, gift NÄR DÅ? med Christen Persson på Botvide 1:3, Maja Christina f. 1821, gift 1850 med Per Larsson på Mattsarve 1:40.

1837: Nils Mattsson f. 1805 d. 1871, gift 1831 med Greta Stina Olofsdotter f. 1808 d. 1881 från Fie 1:12. Barn: Tomas f. 1833 hemmagift, Nils (Niklas) Hallander f. 1836, gift 1878 med Hedda Christina Gustavsdotter från Mattisse på När, de byggde upp Kauparve 1:27, Lars Oskar f. 1846.

Omkring 1858: Tomas Petter Nilsson f. 1833 d. 1915, gift 1858 med Stina Lisa Johansdotter f. 1837 d. 1899 från Bönde 1:8. Barn: Kristina Maria f. 1859 hemmagift, Johan f. 1862, Anna Katharina Lorentina f. 1865, Oskar f. 1868 reste till Amerika, Laura f. ? gift till Maldes på När, August f. 1871 d. 1899, Teodor f. 1874, gift 1900 med Katarina Josefina Hansson från Botels 1:2, de byggde upp Hallsarve 2:1, Karl f. 1878 gift till Änges i Burs, Alfred f. 1881 d. 1939, gift till Alskog.

Omkring 1883: Hans Karlsson f. 1857 d. 1948 från Kauparve 1:19, gift 1882 med Maria Tomsson f. 1859 d. 1890. Barn: Johan Petter Vilhelm f. 1884 hemmagift, Oskar Anselm f. 1886, gift 1918 med Eva Olsson på Hemmor 1:13, Niklas Arvid f. 1890, gift 1922 med Alice Hedström från Amerika/Fie 1:4, de byggde upp Källstäde 2:1.

1892: Hans Karlsson f. 1857 d. 1948 från Kauparve 1:19, omgift 1892 med Gertrud Katarina Danielsson f. 1858 d. 1949 från Fie 1:22. Inga barn.


På bilden ser vi från vänster: Tomas Nilsson, dotter sönerna Vilhelm, Oskar och Arvid. Därefter Hans Karlsson och hustrun Katarina, samt troligen Hans svåger Teodor Thomsson och Teodors fru Josefina som bodde alldeles bredvid. Foto: Masse Klintberg 1903.

1916: Vilhelm Karlsson f. 1884 d. 1969, gift 1912 med Anna Maria Jakobsson f. 1885 d. 1944 från Kauparve 1:82 (1:4). Barn: Harry Vilhelm f. 1913, gift 1962 med Märta Nygren från Hablingbo och bosatta i Sundbyberg, Erik Anselm f. 1918, Elsa Maria Gertrud f. 1921, gift med Hans Johansson vid Ollaivs i Ala, Jakob Bertil Teodor f. 1928 hemmagift.

1958: Bertil Karlsson f. 1928 d. 2010, gift 1959 med Vendla Jakobsson f. 1931 d. 2010 från Hammarnäs på När. Barn: Marita f. 1960, gift med Ingvar Andersson Bosarve på När, Ann f. 1962, gift med Tore Eriksson i Stockholm, Tomas f. 1967.

1992: Lars Tomas Karlsson f. 1967 gift 1995 med Jessika Johnsson f. 1967 från Stockholm. Barn: Emil Karlsson f. 1992, bosatt i Norrköping.

(Sidan uppdaterad: 2020-02-13)