Kauparve 17/64 mantal (senare 13/192)

När Kauparve formellt delades i två parter 1695, fick Per Larsson ursprungsparten och hans kusin Bengt Hansson den nya parten. Bengt kom överens med sin bror Lars Hansson om att de skulle dela Bengts part, så att de vardera skulle få ¼-del var av ursprungliga Kauparve. Lars hade gift sig 1692 med Butvi Andersdotter från Fie, men han dog redan 1695, så den formella delningen sköts upp. Butvi bodde kvar och gifte om sig redan 1696 med Jacob Olofsson från Botels. De byggde upp den nya parten öster om Kauparves ursprungspart.

Butvi och Jacob fick tre barn. När sonen Anders Jacobsson gifte sig 1723 blev partsklyvningen formellt reglerad, varefter han tog över gårdsparten. Han var gift första gången med Catarina Jacobsdotter från Stainstugu ? i Hablingbo och de fick dottern Butvi. När Catarina dog NÄR DÅ?, gifte Anders om sig med Catarinas syster ?? Butvi (!) Jacobsdotter och de fick sonen Anders. 1744 blev dottern Butvi nästa ägare, gift NÄR DÅ? med Jacob Eskilsson från VAR DÅ? i Silte, som hade två barn med sig från ett tidigare äktenskap.

Omkring 1760 delades Kauparve 26/64 mantal mellan halvsyskonen Butvi Andersdotter och Anders Andersson. De delade inte upp gårdsparten i lika stora delar, för döttrar ärvde bara hälften mot bröder på den tiden (fram till 1845), så Butvi fick 9/64 mantal och Anders 17/64 mantal. Anders bodde kvar och Butvi fick bygga nytt, vilket hon gjorde längst bort på tomten, se tomtkarta från 1816. Det är Anders gårdspart vi skall följa här.


Tomtkarta från storskiftet för Kauparve 1816. Gårdsparten 17/64 tillkom 1696, då som 26/64 mantal, men efter dess delning 1760 blev den 17/64 mantal och den nya parten blev bara 9/64 mantal. Parten 17/64 gick ut sig på 1830-talet och jord och byggnader såldes. Tomten köptes (?) in 1847 när den nya parten 1:19 tillkom.

Anders gifte sig 1762 med Juditta Larsdotter från Domerarve i Hablingbo och de fick 6 barn. Samtidigt med Butvis familj byggde de ett stenhus 1795 med beslut om skattebefrielse 1796. Här kan man undra hur byggandet gick till? Sannolikt hjälptes syskonen åt med stenhusbyggena på sina resp gårdsparter, men bodde Butvi med familj verkligen i över 30 år hos Anders innan de flyttade in i sitt egna hus? Det verkar osannolikt, men då måste Butvi och familjen i så fall haft tillgång till ett provisoriskt hus under tiden. Och var fanns i så fall det huset?

Det här aktualiserar frågan hur partsklyvningarna praktiskt gick till. Om markerna kunde delas mitt itu åker för åker osv, gick det väl någorlunda lätt. Men skulle den ena parten ta en åker och den andra en annan åker, måste ägostyckena värderas och då blev det säkerligen mödosamma förhandlingar. Vi vet att uppförandet av en gårdsparts alla byggnader tog lång tid, men inte över 30 år, omkring 10 var nog mera normalt, se t ex Hallsarve 5:1!

Stenhusresolutionen från 1795 berättar att Anders med familj uppförde ett ovanligt stort stenhus, det var 26 alnar (15,6 m) långt och 11 alnar (7,2 m) brett. Huset hade farstu med ett gott lås på ytterdörren. Det fanns en dagligstuga med spis av Burgsvikssten (öppen spis med sandstensomfattning), rummet hade två fönster. Bakom farstun fanns ett kök med ett fönster och liggspis (härd) med god bakugn. Vidare fanns en gäststuga (sal) med gott lås på dörren. Rummet hade 4 fönster och spis av Burgsvikssten med spjäll i skorstenen (nymodighet!). Huset hade loft över hela byggnaden under ett varaktigt flistak. Huset var likt det flistakshus man kan se på Sunnkörke än idag. Man hade också uppfört ett hus på 6 kvadratalnar (3,6 x 3,6 m) under flistak, det var väl och nyttigt byggt! Troligen innehöll den byggnaden ett brygghus. Det här var ett rejält hus, som vittnar om välmåga på gårdsparten.

Sonen Anders Andersson blev näste ägare NÄR DÅ? Han gifte sig 1803 med Anna Maria Thomasdotter från Hemmor 1:2. Av deras 4 barn blev äldste sonen Lars Andersson ägare till gårdsparten 1830 då fadern dog. Den andre sonen Anders Laurin, flyttade in på/uppförde Kauparve Grund 2, se denna! Dottern Juditta dog som spädbarn. Yngste sonen Thomas Petter flyttade först runt, men kom hem 1841 då han gifte sig och fick barn. Var han och familjen bodde är oklart, men gissningsvis hos brodern Anders på Kauparve Grund 2, det huset hade två rum, så familjerna fick i så fall var sitt.

Lars blev gift 1830 med Anna Maria Carlsdotter från Gannor 1:8 (1:4) och de fick 4 barn. Av någon anledning gick det ut sig för familjen, jordbruket avvecklades på 1830-talet och jorden såldes i flera poster vid olika tillfällen, en del köptes av Nils Nilsson på Fie 1:14. 1847 avvecklades även fastigheten och manbyggningen och ladugårdarna kom då att ligga på ofri grund. I husförhörslängderna från 1837 – 1857 står Lars Andersson Laurin skriven som arbetskarl, 1858 – 1860 som arbetare och f d bonde, men då boende på Kauparve Grund. Om man med det menade att Lars Laurin och familjen först 1858 hade flyttat ifrån gårdsparten och i stället flyttat in hos brodern Anders och hans hustru Ann-Grete på Kauparve Grund 2 går inte att få reda på. Men troligen flyttade de redan 1847, för det året köpte Karl-Johan Persson från Kauparve 1:83 Laurins manbyggnad och tomt och byggde här upp en ny gårdspart, se Kauparve 1:19. Det måste ha blivit synnerligen trångt på Kauparve Grund 2 med tre familjer! Men 1850 flyttade Thomas Petter med familj till Stånga och 1856 gifte sig Anders och Ann-Gretes enda barn dottern Ann-Cajse till Fie 1:81 (1:35), så det blev med tiden mera utrymme. Men 1872 gifte sig Lars och Annas dotter Lisa sig med Olof Hoffman och de bodde här också!


Det här är troligen den nya manbyggnaden på Kauparve 17/64 mantal sedan parten blivit degraderad till 13/192 mantal. Här ses huset från väster alldeles före rivningen, Nybrovägen ligger bakom tunen längst tv på bilden. Om det stämmer är huset uppfört omkring 1883. Fast huset ser rätt 1700-talsmässigt ut, om man frånser fönstren och spåntaket, vilka stämmer bra med 1880-tal. Man ser att huset är övergivet, det finns ingen stig i gräset. Okända personer skymtar. Foto: Masse Klintberg 1907.

Mellan 1861-1873 betecknades Lars Laurin som backstuguhjon, han kunde alltså inte klara sig själv. 1873 flyttade Lars och Anna med dottern Lisa och hennes man Olof till Allmänningen. Flytten berodde nog på att fiskaren Petter Boberg och hans sambo Brita Thomasdotter troligen fått köpa Kauparve Grund billigt av Anders och Ann-Grete 1870 mot det att de fick bo kvar, se Kauparve Grund 2! Att bo 4 par i det lilla huset blev för mycket för alla. 1874 dog Lars på Allmänningen. 1880 flyttade Lisa och Olof till Botels, men det är oklart var de egentligen bodde. Redan året efter Olof åkte till Amerika och hördes aldrig mera av. Anna flyttade till dottern Maria Lorentina och hennes man Lars Niklas Nordin på Husarve Grund, där hon dog 1885.

Av Lars och Annas 4 barn kom 3 att leva sina liv under små omständigheter, medan en gjorde en rejäl klassresa! Äldsta dottern Elisabet (Lisa) gifte sig som nämnts 1872 med Olof Hoffman som försvann till Amerika 1881. Lisa bodde först på Allmänningen och sedan någonstans på Botels Grund, men 1892 flyttade hon till nuvarande Kyrkänge 3:1, se dess gårdshistorik, och övertog där den tidigare familjen Laurells bostad. När Lisa blev gammal tog lärarinnan Johanna ”Hanna” Nilsson hand om henne, men bodde troligen inte där själv, utan i lärarbostaden. Lisa dog 1905. Äldste sonen Anders Petter tog sig namnet Laurin som sin far och farbror. Han gifte sig 1857 med Catarina Ahlström från Bjärges 1:38 (1:17) och byggde ett arbetartorp på Lausbackar, se Fattigstugan! Den andra dottern Maria Lorentina gifte sig 1867 med Lars Niklas Nordin, de köpte Husarve Grund 1872 och levde ett mycket enkelt liv, se Mattsarve 1:9! Yngste sonen Karl Niklas Larsson fick studera, tog studenten, utbildade sig till folkskollärare och tjänstgjorde i Öja, där han på gamla dagar gifte sig 1913 med den 42 år yngre hemmansägaren Sigrid Juliana Maria Jakobsson vid Domerarve. Om det var Karl Niklas studier som knäckte föräldrarnas ekonomi eller om de var dåliga bönder, sk gardsoidare, är inte känt.

Efter att ha kommit hem från Amerika 1883 flyttade Lars Johannes Jakobsson in på det som var kvar av fastigheten Kauparve 17/64. Den forna gårdsparten var då degraderad till 13/192-dels mantal. Lars var kommen från Hallsarve 1:5, där hans äldre bror Gustav tagit över barndomshemmet. Lars var gift sedan 1880 med Anna Österberg från Kaupungs i Östergarn och de fick 4 döttrar. De köpte 13/192 av Jakob Nilsson, son till Lars Nilsson på Fie 1:14 och byggde upp gårdsparten igen och uppförde ny manbyggnad och nya ekonomibyggnader, de förutvarande ladugårdarna var redan bortsålda till Per Söderdahl i Burs. Denna nyuppståndna gårdspart placerades inte vid Kauparve gårdsklunga, utan nere invid Nybrovägen snett emot Hallsarve 1:8. Men vid skiftet blev de ålagda att flytta ut, trots att gårdsparten redan var utflyttad. I verkligheten var det nog så, att de ansvariga för skiftet ansåg att den här parten var för liten att leva på.


Här ses baksidan av bostadshuset på Kauparve 13/192 mantal. Bakbygget är nog ett litet brygghus. I förgrunden skymtar stenhögar, de är nog från de rivna ekonomibyggnaderna. Foto: Masse Klintberg 1907.

Följden blev i alla fall att Jakobssons sålde parten 1903, som då hette Kauparve 1:13, till Hans Karlsson på Hallsarve 1:27 (1:11) och flyttade till Amerika 1904. De kom dock tillbaka redan 1907. Samtidigt rev Hans Karlsson ner alla byggnader och slog ihop jorden med sin. Man kan undra om Jakobssons kom hem innan Hans Karlsson rev byggnaderna och vad Jakobssons i så fall tyckte om det? Hur som helst: Jakobssons köpte Bjärges 1:29 och bosatte sig där, se denna!

Ägarlängd

1695: Lars Hansson f. 1657 d. 1695 gift 1692 med Butvi Andersdotter från Fie f. 1674 d. NÄR DÅ? Inga barn.

1696: Jacob Olofsson från Botels f. NÄR DÅ? d. 1704 gift 1696 med Butvi Andersdotter f. 1674 d. 1743. Barn: Gertrud f. 1697, Anders f. 1700 hemmagift, Anna f. 1704 gift till Silte.

1723: Anders Jacobsson f. 1700 d. NÄR DÅ? gift 1723 med Catarina Jacobsdotter från Stainstugu ? i Hablingbo f. NÄR DÅ? d. NÄR DÅ? Barn: Butvi f. 1724.

Omkring 1740: Anders Jacobsson f. 1700 d. NÄR DÅ? gift omkring 1740 med Butvi Jacobsdotter från Stainstugu i Hablingbo ? Barn: Anders f. 1741.

1744. Butvi Andersdotter f. 1724 d. NÄR DÅ? gift NÄR DÅ? med Jacob Eskilsson från Stenbro i Silte f. 1733 d. NÄR DÅ? Inga gemensamma barn. Jacobs Barn: Eskild f. NÄR DÅ? Cissela f. NÄR DÅ?

Omkring 1760: Anders Andersson f. 1741 d. 1814, blind och sängliggande, gift 1762 med Juditta Larsdotter f. 1744 d. 1828 från Domerarve i Hablingbo. Barn: Catarina f. 1763 gift 1794 med Lars Börjesson på Goks, Anders f. 1767 hemmagift, Anna f. 1770 gift 1818 med Per Mattsson på Bönde 1:4, Lars f. 1773, Juditta f. 1778 gift 1802 med Olof Olofsson på Botels 1:4, Gertrud f. 1783.

Omkring 1802: Anders Andersson f. 1767 d. 1830 gift 1803 med Anna Maria Tomasdotter f. 1780 d. NÄR DÅ? från Hemmor 1:2. Barn: Lars Andersson Laurin f. 1805 hemmagift, Anders Laurin f. 1808 d. 1903, gift 1833 Anna Margareta (Ann-Grete) f.1809 d. 1908 från Anderse 1:2 och boende på Kauparve Grund 2, Juditta Maria f. 1814 d. 1814, Tomas Petter f. 1818.

Omkring 1830: Lars Andersson f. 1805 d. 1874 gift 1830 med Anna Maria Carlsdotter f. 1806 d. 1885 från Gannor 1:8 (1:4). Barn: Anna Elisabet (Lisa) f. 1831 d. 1905, gift 1872 med Olof Hoffman på Kyrkänge 3:1, Anders Petter Laurin f. 1833 d. 1903 gift 1857 med Catarina Maria Larsdotter Ahlström f. 1836 d. 1924 från Bjärges 1:38 (1:17) och boende på Allmänningen, Maria Lorentina f. 1841, d. 1906 gift 1867 med Lars Niklas Nordin och boende på Husarve Grund, Karl Niklas Laurin f. 1844 d. 1935 gift 1913 med Sigrid Juliana Maria Jakobsson f. 1886 d. 1976 vid Domerarve i Öja.

1887: Lars Johannes Jakobsson f.1850 d. 1918 från Hallsarve 1:5, gift 1880 med Anna Helena Österberg f. 1861 d. 1912 från Kaupungs i Östergarn. Barn: Anna Elvira f. 1883 reste till Amerika, Berta Lorentina Augusta f. 1885 d. 1900, Emma Johanna Margareta f. 1891 gift 1919 med Artur Karlsson vid Bönde 2:1, Elin Viktoria Elisabeth f. 1899.

1903: Hans Karlsson Hallsarve 1:27 (1:11), rev byggnaderna 1907 och införlivade jorden med sin gårdspart.

(Sidan uppdaterad: 2019-12-06)