Hallbjäns 5:1 (fd 1:9)
(Vinjettbild: Anders Wästlund 2016)

Detta är ursprungsparten av Hallbjäns, liggande på västsluttningen av Laus backar intill landsvägen norrut i socknen. 1694 delades Hallbjäns första gången i två parter, varvid den nya parten Hallbjäns 1:4 (senare ändrat till Hallbjäns 1:19) tillkom. 100 år senare delades Hallbjäns 1:9 en gång till då Hallbjäns 1:14 blev den 3:e parten.

Lydelse på stenhusresolutionen 1810

Dagens manbyggnad är (troligen) den som beskrivs i stenhusresolutionen. Det är en rätt stor parstuga bestående av farstu med bakomliggande kammare, vardagsstuga t v och sal t h, den sistnämnda är välbevarad med bl a kakelugn. Tidigare var det loft uppe, men här har i senare tid inretts flera sovrum. Bakom vardagsstugan finns ett köks- och brygghusbakbygge med underliggande källare.


På bilden ser vi manbyggnaden från 1810, moderniserad 1860 med större fönster, tegeltak och gesims. Verandan var nybyggd när bilden togs. Framför huset står Lars Pettersson 64 år och hustrun Anna Larsdotter 60 år. Lars Pettersson var en framstående kommunalpolitiker och magasinsföreståndare (=bankchef) i närmare 40 år. Foto: Masse Klintberg 1904.

Tidigare låg ekonomibyggnaderna ute längs landsvägen, men vid skiftet revs dessa och en ny ladugård i tidens stil uppfördes 1904 nedanför manbyggnaden. Ladugårdens exteriör är bevarad, bla med en mängd vackert spröjsade fönster.

Bild  Tomtkarta 1826?

1950 var gårdspartens markinnehav 28 ha, varav 12 ha var åker, 15 ha skog samt 1 ha tomt. Jordarterna var sand-, ler- och grusblandad mylla, marken var delvis dränerad. Man hade 3 hästar, 5 kor, 4 ungdjur, 5 grisar samt 80 höns. Man fick elström 1949. Taxeringsvärdet var 10.000 kr. 1953 fick gårdsparten ett utökat markinnehav genom giftermål och köp av jord från Bjärges 1:37. Den brukades traditionellt med gris- och mjölkproduktion fram till 1998, då markerna styckades av till Gannor 1:8 och tomten med byggnader blev en ny fastighet.

Den förste till namnet kända brukaren var Peder (Per) Hallbjäns, som nämns i mantalslängderna 1614. Han hade givetvis ett son-namn, men i officiella sammanhang användes gårdsnamnet, så man skulle veta varifrån personen kom. 1614 nämns också en ”yngre man” med det ovanliga namnet Illian, troligen en son till Per. På 1620-talet var Illian (Elian) husbonde på Hallbjäns och då hette de yngre männen (troligen söner) Dinis och Nils. Illian var husbonde till 1637, om han dog då är oklart, men först 1646 tog sonen Nils Eliansson över. I 1653 års jordebok står Niells Eliansson som husbonde och han hade ärvt gården efter sin far Elian Persson. Men redan samma år övertog hans son Olof Nilsson gården. Han kan ha varit husbonde till 1681, då Rassmus Eskilsson stod som gårdens nye brukare, han var gift med Nils Elianssons dotter Anna Nilsdotter och således en svärson till Nils Elliansson.

1693-94 delades gården i två parter. Ursprungsparten övertogs av Rassmus och Annas son Nils Rassmusson, gift med Anna Larsdotter från Kauparve. I hushållet ingick också Nils föräldrar Rassmus och Anna, samt den ogifta systern Gertrud. Den nya parten fick Anna Nilsdotters brorson Per Olofsson till ägare. Per dog redan året därpå, änkan och dottern bodde kvar ett år, men flyttade sedan och parten stod tom till år 1700, då Rassmus och Anna Nilsdotters äldste son Lars Rassmusson tog över den parten, se Hallbjäns 1:19 (1:4).

Nils Rassmusson och hans fru Anna Larsdotter var bara ägare i 4 år, för Nils dog 1698 och Anna gifte om sig på Snausarve 1:11. I stället blev Rassmus Eskilssons och Anna Nilsdotters yngste son Eskil Rassmusson och hans hustru Walborg Båtelsdotter från Norrbys i Vänge (?) de nya ägarna och de innehade gårdsparten ända till omkring 1729. Eskil och Walborg fick 7 barn, i hushållet ingick också troligen och Rassmus syster Gertrud, samt föräldrarna till deras frånfälle.

Sonen Oulff Eskilsson blev näste ägare. Han gifte sig 1729 med Margareta Larsdotter från Gannor 1:8 (1:4) och fick 3 barn, där dottern Brita blev nästa ägare, gift 1752 med Lars Johansson från Garde. De fick 6 barn, varav två blev ägare, för Brita och Lars delade gården i två parter. Äldste sonen Oluff fick ena halvan, som blev Hallbjäns 1:14 och dottern Brita fick denna part. Brita blev gift 1786 med Per Persson Laustedt från ? och de fick 3 barn innan Brita dog 1804. Året efteråt gifte Per om sig med Magdalena Olofsdotter från Ardre och det var de som byggde det nya stenhuset 1810, se stenhusresolutionen!.

Sonen Lars Persson från första äktenskapet blev nästa ägare, gift 1813 med Brita Christina Jacobsdotter. De var syskonbarn och fick Kungl Maj:ts tillstånd att gifta sig. Av deras 6 barn blev det äldsta sonen Per Larsson som övertog gården. Yngste sonen Jakob, som tog sig namnet Hallgren, fick en liten bit mark av föräldrarna som han bebyggde, se Hallbjäns Grund!

Per Larsson bytte efternamn till Pettersson! Han gifte sig 1840 med Annan Maria Johansdotter och de fick 6 barn innan Per omkom vid skogshuggning 1859. Anna Maria gifte inte om sig, utan brukade gården tills äldste sonen Lars Pettersson tog över 1866. Lars gifte sig 1867 med Anna Larsdotter och de fick 5 barn. Lars Pettersson blev socknens starke man under 1800-talets tre sista decennier och början av 1900-talet. Han var kommunalstämmans ordförande 1870-1903 och magasinsföreståndare (=bankchef) i 39 år. Det var han och Anna som byggde den nya ladugården.

Deras son Alfred Pettersson övertog gården omkring 1912 tillsammans med hustrun Desideria Kristoffersson och de fick sonen Sture. Petterssons var mycket trädgårdsintresserade och anlade en omfattande trädgårdsanläggning som blev omtalad för sin skönhet. De sålde gården 1932 och flyttade till Visby. Därmed gick denna gård ur släkten, vilka haft den i sin ägo så långt det går att följa, dvs i 318 år!

Gården köptes av Helmer Larsson från Garde och hans hustru Tyra. Helmer startade taxirörelse som han drev tillsammans med jordbruket. Rörelsen övertogs av sonen Stig Larsson, gift 1950 med Gerd Karlsson. De fick dottern Ingmari 1951. Hon fick en bit tomtmark och byggde en villa åt sig och sin familj 1980. Sonen Göte övertog gården 1992, medan Stig och Gerd drev taxirörelsen vidare. Gerd avled 1993. Senare blev Stig särbo med Birgit Fougled på Gumbalde 1:9.

Göte Larsson blev sambo med Camilla Lindell från När och de fick döttrarna Fanny och Lina. Göte och Camilla separerade 1996. Göte sålde gårdsparten 1998 och flyttade till Ardre. Fadern Stig flyttade då upp till lägenheterna vid fd skolan, 2015 flyttade han vidare till äldreboendet i Katthammarsvik.

1998 köpte grundskolechefen Mats Hanell och läraren Lotta f. Almqvist den av styckade gårdsparten. Mats och Lotta gjorde stora renoveringsarbeten på både manbyggnaden och ladugården och hade där 4 fjordhästar. De separerade 2007, varvid Mats bodde kvar. Lotta hyrde en tid vid Kauparve och skolan, men köpte 2008 Mattsarve 1:50 av Maj Lindström och flyttade dit. Mats gifte om sig 2015 med Sibba Cederlund från Burs. De fick nya arbeten i Söderhamn 2016 och flyttade dit. Fastigheten hyrdes då ut till Sibbas dotter Fideli Pettersson och hennes sambo Magnus Levedahl.

2020 sålde Sibba fastigheten till den kände ishockeyspelaren Johan Larsson från Fie 1:12

Ägarlängd

1614: Per Hallbiens.

1617: Peder Hallbjäns. Barn: Illian (Elian) hemmagift.

1620-talet: Illian Persson.

1637: Illian (Elian) Persson. Barn: Dinis, Nils hemmagift.

1646: Nils Eliansson. Barn: Olof f. 1619 hemmagift 1, Anna f. 1626 hemmagift 2.

1653: Olof Nilsson (1619-1715), gift ? med ? d. 1687. Barn: Per f. 1666 till Hallbjäns 1:19 (1:4)

1681: Rassmus Eskilsson (1622-1697), gift med Anna Nilsdotter (1626-1718. Barn: Lars f. 1657 till Hallbjäns 1:19 (1:4), Nils f. 1662 hemmagift 1, Gertrud (1663-1733) ogift, Eskil f. 1670 hemmagift 2.

1694: Nils Rassmusson (1662-1698), gift 1693 med Anna Larsdotter från Kauparve, omgift 1699 med Hans Andersson på Snausarve 1;11. Barn: Anna f. 1694.

1698: Eskil Rassmusson (1670-1742), gift ? med Valborg Båtelsdotter (1668-1728) från Norrbys i Vänge (?). Barn: Anna f. 1699, Rassmus f. 1701, Margareta f. 1703, Karen f. 1704, Oluff f. 1706 hemmagift, Botel f. 1708, Walburg f. 1711.

Omkring 1729: Oluff Eskilsson f. 1706, gift 1729 med Margareta Larsdotter f. 1708 från Gannor 1:8 (1:4). Barn: Brita f. 1730 hemmagift, Walburg f. 1732, gift 1754 med Per Nilsson vid Bönde 1:8, Eskil f. 1735,

1760: Lars Johansson f. ? från Folkedarve i Garde, gift 1752 med Brita Oluffsdotter f. 1730. Barn: Oluff f. 1753 ärvde halva gården, som blev Hallbjäns 1:14, Jonas f. 1755, Margareta f. 1758, gift 1779 till Bönde 3/32 mantal, Anna f.1762, gift 1785 med Lars Larsson på Goks 1:1, Brita f. 1765 hemmagift, Christina f. 1772.

Omkring 1786: Per Persson Laustedt f. 1759 från ?, gift 1786 med Brita Larsdotter f. 1765. Barn: Lars f. 1790 hemmagift, Per f. 1794, gift 1821 med Greta Bengtsdotter f. 1789 på Kauparve 1:10, Jonas f. 1801. Brita Larsdotter dog 1804, året därpå gifte Per Persson om sig med Magdalena Olofsdotter f. 1761 från Ardre.

Omkring 1813: Lars Persson f. 1790, gift 1813 med Brita Christina Jacobsdotter f. 1790 från Bönde. Barn: Magdalena f. 1814, Per f. 1815 hemmagift, Brita Lena f. 1820, Lars f. 1823, Greta Christina f. 1827, gift 1848 med Per Persson f. 1814 på Kauparve 1:9, Jakob f. 1829 tog namnet Hallgren, fick en liten bit mark och byggde stället Hallbjäns Grund, se detta.

 


Ladugården från 1904 är välbevarad. Foto: S. Haase 2017.

Omkring 1840: Per Larsson f. 1815, tog namnet Pettersson, gifte sig 1840 med Anna Maria Johansdotter f. 1816 från Kauparve 1:10. Barn: Lars f. 1840 hemmagift, Christina f. 1843, gift 1866 med Nils Tomsson f. 1836 på Kauparve 1:5, Johanna Dorotea f. 1846, gift till Lye, Anna Brita f. 1850, Maria Elisabet f. 1853, gift till Hemmor i Garde, Lena Jakobina f. 1859, gift till När. Per Pettersson omkom vid skogshuggning 1859.

1859: Anna Maria Johansdotter f. 1816, se ovan

1866: Lars Pettersson f. 1840, gift 1867 med Anna Greta Larsdotter f. 1844 från Gumbalde 1:10. Barn: Anna f. 1868, gift 1892 med Edvard Larsson f. 1867 på Husarve 1:1, Maria f. 1870, gift till Visby, Rudolf f. 1875, blev lärare i Frövi utanför Örebro, Alfred f. 1878 hemmagift, Alma f. 1884, gift till Skåne.

Omkring 1912: Alfred Pettersson f.1878, gift 1912 med Desideria Kristoffersson f. 1874 från Havdhem. Barn: Sture f. 1913. De sålde gårdsparten 1932.

1932: Helmer Larsson f. 1904 från Frendarve i Garde, gift 1930 med Tyra Pettersson f. 1907 från Tälleby i Garde. Barn: Stig f. 1930.

1962: Stig Larsson f. 1930, gift 1950 med Gerd Karlsson f. 1931 från Bjärges 1:37. Barn: Ingmari f. 1957, fick tomtmarken Hallbjäns 1:20 och byggde villa åt sig och sin familj 1980, Göte f. 1961 hemmagift. Gerd avled 1993. Senare blev Stig särbo med Birgit Fougled på Gumbalde 1:9.

1992: Göte Larsson f. 1961, sambo med Camilla Lindell f. 1972 Hallute från När. Barn: Fanny f. 1990, Lina f. 1992. Göte och Camilla separerade 1996. Göte sålde gårdsparten 1998 och flyttade till Ardre. Fadern Stig Larsson flyttade upp till lägenheterna vid fd skolan och 2015 vidare till äldreboendet i Katthammarsvik.

1998: Grundskolechefen Mats Hanell f. 1955 från Mälarhöjden/När och läraren Lotta f. Almqvist 1954 från Öjaby vid Växjö. Barn: Tove f. 1982, journalist, förlovad med Beau Armstrong f. 1982 från Kanada, Arvid, f.1984, lärare för fritidshem. Mats och Lotta separerade 2007, varvid Mats bodde kvar. Lotta hyrde en tid vid Kauparve och skolan, men köpte 2008 Mattsarve 1:50 av Maj Lindström och flyttade dit.

2007: Mats Hanell f. 1955, gift 2015 med Sibba Cederlund f. 1962 från Burs.

2016: Mats och Sibba hyrde ut fastigheten till Sibbas dotter Fideli Pettersson f. 1991 och hennes sambo Magnus Levedahl f. 1987.

2020: Johan Larsson f. 1992.

 

 

 

 

(Sidan uppdaterad: 2020-10-22)