Smiss 1:3
Vinjettbild: Okänd 1950

Jordeboken från 1653 talar om att Smiss delats i två halvor, Joen Tommesson hade ärvt sin halva och Hans Öhr hade köpt sin. Uppgiften ger intryck av Smiss då bestod av två självständiga enheter. 17 år senare stod Peer med hustrun Gertrud Jacobsdotter som enda ägare, alltså måste de ha brukat båda halvorna. 11 år därefter, 1681, var Tomas Jacobsson brukare, gift med Kirstin Peersdotter. Gården betecknades då som god.

1695 köpte Paul (Påvel) Hansson med familj från Gumbalde halva Smiss av änkan Kirstin Peersdotter. 1696 köpte Lars Jacobsson (släkt med Tomas?) med familj från Hummelbos i Burs den andra. Paul Hansson sålde 1705 sin halva till Lars son Thomas Larsson och köpte Gannor 1:21 (1:2) dit Pauls syster Svenborg Hansdotter hade gift in sig 1692. Thomas Larsson brukade båda parterna, han var gift 1712 med Walborg Bengtsdotter från Kauparve 1:81 (1:10) och de fick 4 barn.


Här kör Vilhelm Karlsson ut från gården med ett lass gödsel. Han använder stutar i tvåspann, vilket var det vanliga med tunga transporter som inte behövde gå så fort. Stutar var starka och fogliga. Vilhelm styr dem med tömmar om hornen. Vagnen är en skvackvagn, den gängse typen av last- och transportvagn. Vilhelm sitter på en säck, men var det riktigt tungt fick man gå bredvid. Han är klädd i sedvanliga arbetskläder: blus, byxor läderstövlar och vegakeps. Foto: Masse Klintberg 1907.

Omkring 1750 delades Smiss definitivt i två parter mellan syskonen Lars Thomasson, som fick ursprungsparten, och Lisbeth Thomasdotter som fick denna part. Lisbeth gifte sig 1749 med Jacob Mattson från Sunnkörke 1:18 (1:2). De fick inga barn, varför gårdsparten överläts omkring 1777 till Lisbeths brorson Christen Larsson från grannparten. Han gifte sig detta år med Greta Larsdotter från Hägvide i Burs och de fick 5 barn. Christen och Greta uppförde en ny manbyggnad i sten 1796, vilken de fick 20 års skattebefrielse för, se bilden nedan! TA FRAM RESOLUTIONEN!


Här ser vi den gamla manbyggnaden och flygeln från 1796 som Christen och Greta fick skattebefrielse för! Foto: Masse Klintberg 1903.

Yngste sonen Christen Christensson blev näste ägare omkring 1820. Han gifte sig detta år med Margareta Johansdotter från Mattsarve 6/16 mantal (denna gårdspart är riven). De fick inga barn. Margareta dog och Christen gifte om sig 1844 med Dorotea Hansdotter från Snausarve 1:11 och de fick sonen Christen samma år. Fadern drunknade 1850 och då gifte modern om sig med Olof Jacobsson från Ollaivs i Alskog, som blev ny gårdsägare. Dorotea och Olof fick sonen Jacob. Christen från förra giftet tog över gårdsparten 1870, han gifte sig 1867 med Olivia Nilsdotter från Fie 1:4. Av deras 4 barn kom yngsta dottern Alma att tillsammans med sin man Vilhelm Karlsson från Kauparve 1:19 att bli nästa ägare. Hans föräldragård, som var den mellersta av Kauparveparterna, slogs ihop med Smiss 1:3, vilket medförde att denna part blev mer än dubbelt så stor som grannparten. Vilhelm förnyade hela Smissspartens byggnadsbestånd på bara 20 år! Han samarbetade mycket med sin svåger Emil Kristiansson som gifte in sig på Fie 1:4 och dessa två var först i socknen med maskiner och tekniska uppfinningar. Vilhelm var en mycket arbetsam och dynamisk person som blev förmögen. Vilhelm hjälpte mycket Laus förste lanthandlare August Löfgren.


Vilhelm ”Utalsk- Ville” Johansson var agent för de första jordbruksmaskinerna. Här ställer han ut självbindare av märket Osborne till försäljning på gårdsplanen hos Vilhelm Karlsson på Smiss. Vilhelm och andra intresserade bönder med drängar har monterat ihop 5 självbindare under ledning av montören Axel Edmark i Ala. Självbindarna kostade 1.500 kr st! Utalsk-Ville står i mitten med slips. På kvällen hade man fest med dans i salen hos Vilhelm till dragspelsmusik av Axel! Foto: 1926.


Vilhelm Karlsson och Emil Kristiansson var tillsammans med grannen Lars Nilsson på Kauparve 1:5 och en grupp närkar drivande för tillkomsten av ett mejeri på När. Deras jordbruk riktades in på mjölkproduktion och Vilhelm hade nog detta i tankarna när han uppförde den nya stora ladugården samtidigt som mejeriet byggdes 1909. Här ser vi mejeriets första styrelse. Fr v: Petter Olsson Öndarve, Lars Hansson Gangvide, Nils Pettersson Bommunds i Burgen, Lars Jakobsson Kulde, Lars Nilsson Kauparve 1:80 (1:5), Vilhelm Karlsson Smiss 1:3 och Emil Kristiansson Fie 1:83 (1:4). Foto: 1910-tal.


Christen Christensson tillverkar bottensnaror till jakt på sjöfågel. Ivar och Verner Karlsson ser på när morfar spinner hästtagel till snarreven. Christen bär en präktig skepparkrans, ett hårmode som var vanligt på 1800-talets andra hälft och början av 1900-talet. Foto Masse Klintberg 1915


Här ses den nya ladugården med halmtak som är 6 år gammal. De många spröjsade fönstren är typiskt för tiden liksom att väggarna är helt i sten, bara några år senare gjorde man foderloften i trä. T h skymtar en äldre del som var lada med ladport och ett vinkelbyggt tröskhus. Man håller på att ta in hö. Personerna är Vilhelm Karlsson med hustru Alma samt hennes far Kristian Kristiansson. Foto: Masse Klintberg 1915.

Vilhelm och Alma fick 4 söner och den äldsta sonen Oskar blev nästa ägare. Brodern Albert gifte sig med Alvina på grannparten, se denna! Oskar gifte sig 1927 med Märtha Nykvist som var född i Visby, men som bott mycket i Lau. De tog över gårdsparten 1937. Oskar och Märtha fick sönerna Bengt och Martin samt tvillingdöttrarna Ingrid och Brita. Oskar var politiskt intresserad och var ledamot av både Lau kommunalfullmäktige och kommunalnämnden. Under 2:a världskriget köpte man en väderkvarn från Asarve i Hemse och flyttade hit den för husbehovsmalning, se bild längre ner.


Den stora manbyggningen uppfördes 1927 av Vilhelm och Alma Karlsson samt sonen Oskar med fru Märta. Foto 1950.

1964 överlämnades parten till Martin, gift 1954 med Gullan Carlsson, född i Visby men uppvuxen på Gumbalde 1:30 (1:10). De fick 4 döttrar, men ingen tog över. Martin och Gullan drev lantbruket med mjölkkor till 1983, då verksamheten avvecklades och markerna arrenderades ut till kusinen Robert, numera kusinbarnet Stefan, på grannparten Smiss 1:12. Bengt, som var handikappad, bodde kvar hela sitt liv på Smiss. Martin var musikalisk och spelade fiol på många bröllop under 1940- och -50-talen. Han spelade ofta dragspel eller cittra ihop med Stig Larsson på Hallbjäns och Verner Thomsson på Hallsarve vid träffar i socknen.

1950 bestod gårdsparten av 30 ha åker, 27 ha skog och 43 ha betesmark. 1996 hade betesmarken till stor del odlats upp, av den återstod bara 6 ha änge och betesmark, medan åkern ökat till 50 ha och skogen till 35 ha. 1950 var delar av arealen dränerad, jordarterna var sand- och grusjord. Delar av jorden låg på Laus myr. Man hade odlat sparris på ½ ha sedan 1928. Gården höll 3 hästar trots att man hade traktordrift sedan 1943, samma år som man fick elström, 3 år senare köpte man mjölkmaskin. Vidare hade man 9 kor, 8 ungdjur, 4 grisar, 25 lamm och 60 höns. Taxeringsvärdet var 24.000 kr. Den här parten var således mer än dubbelt så stor som ursprungsparten, till stor del beroende på marktillskottet man fick genom införlivandet av Kauparve 1:19.


Flygfoto över Smissgrannlaget. Närmast Smiss 1:3 som var den större parten och hela dess byggnadsbestånd förnyades på 20 år mellan 1909 och 1929. I bakgrunden ses Smiss 1:12 (1:2) med byggnader från olika tider. Foto 1949.


Här ses brudparet Märtha Nykvist och Oskar Karlsson vid giftermålet 1927. Spelmännen kan vara grannen Rudolf Alfvegren t v och Emrik Melander från Bjärges 1:37???


Syskonen Martin, Britta, Bengt och Ingrid Karlsson omkring 1935.

Ägarlängd

Omkring 1749: Lisbeth Thomasdotter f. 1723 d. ? gift 1749 med Jacob Mattsson f. 1723 d. ? Inga barn

Omkring 1777: Christen Larsson f. 1755 d. ? från Smiss 1:12 (1:2) gift 1777 med Greta Larsdotter f. 1755 från Hägvide i Burs. Barn: Lars f.1780, övertog Smiss 1.12 (1:2), Jacob f. 1781, Thomas f. 1782, Greta Lisa f. 1794, Christen f. 1799 hemmagift.

Omkring 1820: Christen Christensson f. 1799 d. 1850, gift 1:a gången 1820 med Margareta Johansdotter f. 1797 d. 1843 från Mattsarve 5/16 mantal. Inga barn. Christen gift 2:a gången 1844 med Dorotea Brita Hansdotter f. 1809 d. 1872 från Snausarve 1:11. Barn: Christen Emanuel f. 1844 hemmagift.

1851: Olof Petter Jakobsson f. 1822 från Ollaivs i Alskog, gift 1851 med änkan Dorotea Hansdotter f. 1809 d. 1872. Barn: Jacob Johannes Olsson f. 1851 d. 1897, gift med änkan Josefina Jakobsson f. Larsdotter boende vid Hallsarve.

Omkring 1867: Kristian (=Christen) Kristiansson f. 1844 d. 1918 gift 1867 med Margareta Olivia Elisabet Nilsdotter f. 1849 d. 1924 från Fie 1:4. Barn: Amanda f. 1869 gift med Johan Larsson Telleby i Garde, Olivia f. 1872 gift 1895 med Lars Hansson vid Botels 1:2, Lars Emil f. 1875 gift 1898 med Amanda Jakobsdotter vid Fie 1:4, Alma f. 1880 hemmagift.

Omkring 1902: Oskar Petter Wilhelm Karlsson f. 1876 d. 1951 gift 1902 med Alma Christensdotter f. 1880 d. 1911. Barn: Karl Oskar Axel f. 1902 hemmagift, Albert Kristian f. 1904 gift 1934 med Alvina Karlsson på Smiss 1:12 (1:2), Ivar Wilhelm f. 1908, Johan Verner f. 1911 gift till Bjärges i Lye.


Märtha och Oskar Karlsson vid sonens Martins 40-årskalas på Hemse hotell 1969. Foto: Egon Andersson.

1937: Karl Oskar Axel Karlsson f. 1902 d. 1977 gift 1927 med Märtha Linnea Maria Nykvist f. 1904 d. 1988 från Visby. Barn: Bengt Vilhelm f. 1928 d. 2015 ogift, John Martin f. 1929 hemmagift, Ingrid Alma Maria f. 1931 gift 1956 med Lennart Rothstein på När, Brita Hilma Maria f. 1931 gift 1951 med Karl Åke Weström vid Hemmor 6:21 (1:6).

1964: John Martin Karlsson f. 1929 d. 2016 gift 1954 med Gullan Edit Linnea Karlsson f. 1934 d. 1997 från Visby/Gumbalde 1:30 (1:10). Barn: Aina f. 1956 gift 1980 med Arne Hult, skild, bosatt på Smiss 1:11, Hillevi f. 1958 sambo med Arne Häglund, bosatt i Lärbro, Margareta f. 1961 sambo med Martti Levedahl, skild och bosatt på Hemse, Gunilla f. 1967 änka efter Jan Waldemar Hansson och bosatt vid Österlings i Stånga.

2001: De 4 systrarna Aina Hult f. 1956, Hillevi Karlsson f. 1958, Margareta Karlsson f. 1961 och Gunilla Karlsson f.1967.


Martin Karlsson och Greta Andersson född på grannparten Smiss 1:12 (1:2) i samspråk. Foto: Egon Andersson 2004.


Smiss kvarn efter den omfattande restaureringen 2007. Foto: Egon Andersson.

(Sidan uppdaterad: 2019-12-28)