Gumbalde 1:30 (f.d. 1:10)
(Vinjettbild S. Haase 2017)

Redan på 1630-talets tycks Gumbalde ha klyfts i två parter mellan bröderna Lauritz och Tomas (Jacobsson?) och då kom denna part till. Om delningen också innebar att man genast uppförde nya gårdsbyggnader, eller om man bara delade på ägorna är inte känt. Om ägarna var bröder, gick det kanske att åtminstone inledningsvis innan familjerna blivit för stora, att bo på samma ställe, men senast efter en generation hade säkert varje part sina egna byggnader. Omkring 1650 hade Per Hansson från Alskog övertagit Lauritz part, troligen var han en måg. 1653 hade Tomas son Nils Tomsson tagit över den parten. På 1670-talet stod Per Hanssons son Hans Persson som brukare av båda parterna, kanske löste han in eller köpte grannparten. Vart Nils Tomsson tog vägen är inte känt, han kanske dog? Hans var gift med Svenborg Jacobsdotter och de hade tre söner. 1681 hade sönerna Jacob och Paul Hansson med familjer tagit över och de var då brukare av varsin part. 1695 köpte Paul ena parten på Smiss och flyttade dit, varefter Jacob brukade båda Gumbaldeparterna en tid.

Men 1701 ”återuppstod” den här parten igen, brukad av brödernas lillebror Churt Hansson och hans familj. 1701 verkar det som om Churt kom på obestånd, han tog värvning som båtsman, sannolikt för att slippa skatterna, som båtsmän var befriade från. Läget tycks inte ha varit bättre på Jacobs gårdspart.

1702 blev det en dramatisk förändring: plötsligt försvann båda familjerna från både Gumbalde och Lau, okänt vart, bara gamla Svenborg bodde kvar till sin död 1707, 86 år gammal! Nya ägare av båda parterna blev Michael Olofsson och hans hustru Maria Christoffersdotter, obekant var de kom från, men Maria var kanske ifrån Botvide. Om de på något sätt var släkt med de tidigare ägarfamiljerna vet vi inte. 1720 sålde Olofssons Gumbalde och köpte halva storgården Nygårds samt gården Klints i Västerhejde, tydligen hade de gjort god vinst på Gumbalde!

Storbondesonen Daniel Hansson från Nore i Vamlingbo var den som köpte Gumbalde. Han gifte sig samma år med Catarina Olofsdotter från den välbärgade gårdsparten Fie 1:22 och de fick 5 barn. Gumbalde tycks åter ha brukats som en part, men vad hände då med den andra partens byggnader? Daniel dog redan 1732, änkan gifte om sig samma år, men de tog inte över. Nya ägare 1734 blev Lars Larsson, okänt var han kom ifrån, och hans hustru Catarina Jacobsdotter f. 1703 från Gervide i Sjonhem och deras 4 barn. Vart de förra ägarna tog vägen vet vi inte, kanske åkte de ut, kanske flyttade de in i den tomma partens byggnader, om de nu fanns? För troligen fanns det en koppling mellan familjerna, se nedan.

1745 skattelades Gumbalde och då stod Lars Larsson som ägare och det gjorde han 10 år till.

1755 delades Gumbalde ånyo i två parter och då dök Daniel Hanssons och Catarinas yngsta dotter Mallena f. 1730 upp. Hon fick den nya parten tillsammans med sin man Lars Mattsson f. 1730 från Bolarve i Garde och sedan dess har Gumbalde 1:30 (1:10) obrutet varit en egen part. Den ursprungliga parten fick Lars och Catarinas son Jacob Larsson f. 1738, gift 1763 med Daniel Hanssons barnbarn Brita Larsdotter f. 1745 från Gannor 1:8 (1:4)!

Mallena och Lars fick 5 barn, varav dottern Catarina f. 1761 tog över den här gårdsparten omkring 1780 tillsammans med sin man Lars Hansson f. 1753 från Maldes på När. Lars och Catarina uppförde en ny manbyggnad i sten 1795 och fick 20 års skattebefrielse för det. Av det kan man dra slutsatsen, att den förra manbyggnaden inte var ny när Mallena och Lars etablerade sig på gårdsparten, för den kunde inte ha blivit utsliten på 40 år. Den gamla manbyggningen borde ha tillkommit omkring år 1700 på Churt Hanssons tid, eller kanske redan 20 år tidigare då Paul Hansson hade gårdsparten.


Gumbaldes moderna manbyggnad från 1876 med papptak och källarvåning. T h skymtar ett stort brygghus med magasinsloft under flistaket.

LYDELSE PÅ STENHUSRESOLUTIONEN 1795!

Lars och Catarina fick 6 barn, där sonen Hans Larsson f. 1783 blev näste ägare i början av 1800-talet. Han gifte sig med Daniel Hanssons barnbarns barn Brita Danielsdotter f. 1786 från Gannor 1:8 (1:4)!! Hans och Brita fick inte mindre än 8 barn! Gårdsparten gick i arv till sonen Lars Hansson f. 1813, gift med Ingrid Hansdotter från Botels 1:2. Även detta äktenskap blev barnrikt med 7 ätteläggar. Deras son Lars Larsson f. 1840 tog över, gift 1868 med Daniel Hanssons barnbarns barnbarns barnbarn Maria Danielsdotter f. 1846 från Gannor 1:8 (1:4)!!!

Lars och Maria uppförde en ny manbyggnad 1876, eller mera troligt: De byggde kraftigt om det befintliga stenhuset med höjda bjälklag, så man kunde gräva ur en källarvåning och dessutom få en högre bostadsvåning med många fönster. Det rätt flacka taket är troligen ett arv från det gamla huset som hade flistak ? Man har hittat grundmurar 2 m ut från huset på dess baksida, oklart vad det betyder. Hörn i hörn med manbyggnaden stod en stor flygel med flistak, vilken möjligen kan ha varit den gamla manbyggnaden, om så var fallet, byggde Lars och Maria helt nytt. 1896 satte de igång med ett jätteprojekt, kanske tillsammans med sonen Olof Larsson f. 1872, iom bygget av på den tiden Laus största och modernaste ladugård med tröskhus med ovanpåliggande magasinsloft. Ladugården hade ett längsgående foderbord av halva byggnadens längd för ett stort antal kor, med grisstior längs ena gaveln och stallspiltor längs den andra. I den sidförskjutna mitten var det lada, mitt för tröskhuset, och på andra sidan låg ett ungnötshus.


När denna ladugård uppfördes 1896 var det Laus största och modernaste. Det enorma tröskhuset i mitten hade magasinsloft. Den ojämna avslutningen t v berodde på rivningen av grannpartens ladugård, som delvis var sammanbyggd med denna. Foto: Masse Klintberg 1914.

Sonen Olof Larsson och hans hustru Vendla Johansson från Bönde 3/32 mantal blev nästa ägare 1902. De innehade gårdsparten endast fram till 1915, då de sålde den och flyttade till Rotarve i Lye. Man kan undra varför, eftersom parten var välbeställd med ett knappt 40 år gammalt bostadshus som just hade fått ett nytt stort bakbygge och en nästan ny mycket modern ladugård, som var en av Laus präktigaste.

Gumbalde 1:30 (1:10) köptes 1915 av Emil Östman f. 1887 från den lilla granngården Bjärges 1:16. Hur han hade råd till ett så kostsamt köp är oklart, men kanske fick han hjälp av sin far Lars, som samtidigt sålde den lilla gården Bjärges 1:16 och flyttade hem till Emil och hans blivande fru Maria. Östmans innehade Gumbalde till 1921, då de sålde gårdsparten med troligen god vinst, gårdspriserna hade ökat mycket kraftigt efter 1:a världskriget. Östmans flyttade till Ljugarn, där Emil byggde upp ett åkeri. Han var bilintresserad och hade som första Laubo skaffat en bil, en Ford P-20 med registreringsnummer I 72!


Ålderdomlig byggnad under halmtak som kallades lammhuset, men som nog hyste andra smådjur också. Byggnaden stod uppe längs landsvägen som en flygel till ladugården. Foto: Masse Klintberg 1904.

Ny ägare till Gumbalde blev Karl Nyström f. 1874 från Kräklingbo och hans fru Maria Karlsson f. 1878 från Kauparve 1:19. Deras son Albert f. 1909 tog över 1933, gift 1936 med Elsa Nilsson f. 1915 från När och de fick två döttrar och en fosterdotter. 1949 köpte Nyströms gårdsparten Sunnkörke 1:12 (1:5) och fick väsentligt utökad areal, bla värdefull mark vid Laus myr. Manbyggnaden med tomt på Sunnkörke sålde man till en grosshandlare från Stockholm och detta blev Laus första sommargård. Inget av Nyströms barn tog över, varför de sålde gårdsparten till Lantbruksnämnden 1968 och flyttade till Visby. Lantbruksnämnden styckade av markerna och sålde dem huvudsakligen till Goks, kvar blev bostadshuset med tomt, som bildade en ny fastighet, Gumbalde 1:30. Den köptes av tonsättaren Lars Edlund f. 1922 och hans fru läraren Märta Edlund f. 1924 från Uppsala som fritidshus, men 1971-1978 bodde de här permanent. När Lars och Märta blev gamla, såldes fastigheten 2008 till konstnären Anne-Marie Björling f. 1947 från Stockholm, som bodde här på sommaren. Hon sålde fastigheten 2018 till bankmannen Fredrik Estelle f. 1975 och hans hustru juristen Helena Estelle f. 1978 från Stockholm..


Gumbalde våren 2016. Manbyggnaden med bakbygge och smedjan/snickarboden t h. Foto: S. Haase.

Ägarlängd

1755: Lars Mattsson f. 1730 från Bolarve i Garde gift 1750 med Mallena Danielsdotter f. 1730 från Gumbalde när den brukades som en part. Barn: Lars f. 1751, Catarina f. 1761 hemmagift, Anna f. 1764, gift med sjömannen Lars Lauberg på Snausarve grund, sedan Bjärges 1:16, Magdalena f. 1766, gift med Lars Jacobsson Bommunds i Hammaren på När, Elsa f. 1772, gift med f d sockenskräddaren Olof Gottfred.

Omkring 1781: Lars Hansson f. 1753 från Maldes på När, gift 1781 med Catarina Larsdotter f. 1761. Barn: Hans f. 1783 hemmagift, Magdalena Catarina, f. 1787, Lars f. 1791, Anna Gertrud f. 1795, gift 1816 med Jacob Johansson på Mattsarve 5/16, Elisabet f. 1799, gift 1826 med Olof Christensson på Kauparve 1:4, Stina Johanna f. 1802 d. 1821.

Omkring 1810: Hans Larsson f. 1783, gift 1808 med Brita Danielsdotter f. 1786 från Gannor 1:8 (1:4). Barn: Cajsa Stina f. 1808, Cajsa Lena f. 1810, gift 1833 med Johannes Johansson på Snausarve 1:26 (Botvide 1:2), Lars f. 1813 hemmagift, Hans Lauström f. 1817, gift 1840 med Anna Christina Hansdotter vid Sunnkörke 1:12 (1:5), Carl Daniel Norrby f. 1820, sjöman, gift 1844 med Christina Hansdotter från Snausarve 1:11, de bebyggde fastigheten Snausarve 1:7, Jakob f. 1823 drunknade, Anna Brita f. 1826, gift 1848 med Nils Alfvegren från Alskog, de bebyggde fastigheten Smiss 1:6, Elisabet f. 1829.

Elsa Nyström f. Nilsson från Mickelgårds på När och Albert Nyström från Gumbalde. Bröllopsporträtt från 1936. Nyströms var de sista som brukade denna Gumbaldepart.

Omkring 1835: Lars Hansson f. 1813, gift 1835 med Ingrid Cajsa Hansdotter f. 1810 från Botels 1:2. Barn: Jakob f. 1835, Hans f. 1837, Brita Catarina f. 1838, gift 1861 med Nils Bergman på Bjärges 1:39 (1:5), Lars Johannes f. 1840 hemmagift, Anna Margareta f. 1844, gift 1867 med Lars Pettersson vid Hallbjäns 5:1 (1:9), Stina Lisa f. 1847, gift med kronobåtsman Karl Jakob Stråle vid Smiss i Lye, Helena Johanna f. 1851, gift 1873 med Lars Persson på Kauparve 1:83 (1:9).

Omkring 1868: Lars Larsson f. 1840, gift 1868 med Maria Gustava Danielsdotter f. 1846 från Gannor 1:8 (1:4). Barn: Johanna f. 1869, gift med Johan Norberg från Hamra, Amalia f. 1876, gift till Sindarve i Garde, flyttade sedan till Amerika, Lars Olof f. 1872 hemmagift, Johannes f. 1878, gift till Sindarve i Garde.

Omkring 1902: Lars Olof Larsson f. 1872, gift 1902 med Vendla Johansson f. 1877 från Bönde 3/32 mantal. Barn: Albert Hugo Johannes f. 1905, Viktor Olof f. 1908.

1915: Lars Emil Östman f. 1887 från Bjärges 1:16, gift 1917 med Anna Maria Lovisa Pettersson f. 1895 från Gajbjänne i Burs. Barn: Hilma Emmeli Margareta f. 1918, Ingrid Maria Johanna f. 1920, Berit f. 1932, Lennart f. 1934.

1921: Karl Anselm Nyström f. 1874, d. 1929, från Träske i Kräklingbo, gift 1908 med Maria Katrina Johanna Karlsson f. 1878 från Kauparve 1:19. Barn: Karl Albert Kristian f. 1909 hemmagift, Annie Margit Olivia f. 1915, gift med Ture Hansson och bosatt i Roma.

1933: Albert Nyström f. 1909, gift 1936 med Elsa Maria Evelina Nilsson f. 1915 från Mickelgårds på När. Barn: Dagny Maria f. 1939, d. 2017, gift med Carl-Erik Franzen från Vänge, bosatta i Visby, Inger Margareta f. 1946, gift 1967 med Jan Ove Johansson vid Kyrkeby i Etelhem. Fosterbarn: Gullan Edit Linnea Karlsson f. 1934, d. 1997, från Visby, gift 1954 med Martin Karlsson på Smiss 1:3.

1968: Lars Edlund f. 1922, d. 2013 från Uppsala, gift 1946 med Märta Bjarne f. 1924. Barn: Elisabet f. 1947, Mikael f. 1950, Jonas f. 1952, Cecilia f. 1957 d. 1982.

2008: Anne-Marie Björling f. 1947 från Stockholm.

2018: Fredrik Estelle f. 1975 och Helena Estelle f. 1978 från Stockholm.

(Sidan uppdaterad: 2018-11-18)