Botels 1:2 (5/32 mantal)
(Vinjettbild Stefan Haase 2008)

 Det här är ursprungsparten av Botels, men gården låg ursprungligen inte här, utan snett över landsvägen. Gårdens tomt var från början väl tilltagen. Ena sidan gränsade mot landsvägen, de andra var omgivna av ängesmarker. Sydligast på tomten stod manbyggnaden med gaveln mot vägen, ladugårdsbyggnaderna låg längre upp på tomten, se förslaget till byggnader på tomtkartan från 1701!

Jacob från 1582 är den förste husbonden på Botels som vi känner till namnet på. Vid 1600-talets början fanns Oluff, Hans och Lukus på gården, 1617-1631 var Mats ägare. Han efterträddes av Jacob Andersson som var husbonde ända till 1673. Hur han var släkt med männen före honom vet vi inte, men jordeboken 1653 säger att Jacob ärvt gården, så något släktskap fanns således. Jacob var gift två gånger. Han testamenterade 1671 halva gården till sonen i första giftet Olof Jacobsson, som tog över sin halva 1673. Den andra halvan fick mågen Per Larsson, som var gift med ena dottern. Olof och Per skulle också lösa ut Olofs ogifta syster, okänt vad hon och den andra systern hette. Olof var gift med Gertrud Rassmusdotter och de kom att bruka denna gårdspart, medan Per och hans fru byggde upp den nya parten Botels 1:5 väster om fruns föräldrahem längs med landsvägen. Olof och Gertrud hade sonen Jacob och dottern Brita samt ytterligare två söner och två döttrar. Jakob gifte sig till Kauparve 9/64 och Brita till Fie 1:12. Men Brita och hennes man Hans Andersson och deras barn flyttade hem omkring år 1700 och tog över gårdsparten 1708.

Hans Andersson var gift med Brita Olofsdotter 1710 och de fick 5 döttrar, varav 3 dog som spädbarn. De två överlevande döttrarna kom att dela på gårdsparten. Dottern Margareta gifte sig 1714 med Christen Persson från okänd plats och de blev 1716 nästa brukare av föräldrahemmet. Dottern Brita gifte sig 1723 med Lars Olofsson från Hemmor 6:21 (1:6) och de byggde upp sin nya part Botels 1:16 (1:3) på östra sidan om barndomshemmet. Av Margaretas och Christens tre barn blev sonen Hans Christensson näste ägare, gift 1746 med Elsa Danielsdotter från Gumbalde 1:30 (1:10). De fick inte mindre än 7 barn. Äldste sonen Christen Hansson tog över gårdsparten, gift 1775 med Catarina Mattsdotter från Hallsarve 1:27 (1:11) och de fick 3 barn innan Catarina dog. Christen gifte om sig 1786 med Catarina Jacobsdotter från Dals i Lye, men de ser inte ut att ha fått några barn. Gissningsvis byggde Christen ett nytt stort bostadshus i sten på 1780-talet, det är det som är utritat på storskifteskartan 1817, men det finns ingen stenhusresolution på det. Samma gjorde man nog också på parterna 1:4 och 1:5. Man ser också att de tre sydligaste parterna verkar ha delat på ett brygghus liggande mitt framför ursprungspartens manbyggnad. Christen valdes till kyrkvärd 1802.


Den första kartan visar hur bebyggelsen kan ha sett ut innan Botels klövs i parter. Den andra kartan visar gårdens bebyggelse med 4 parter. Tomten har utvidgats åt höger så att parternas ladugårdar har kunnat få plats, varvid den gamla tomten blivit lillgård och den nya delen storgård, med ett staket som skiljer tomtdelarna åt. Brunnen var fortfarande gemensam, liksom smedjan vid vägen. Kartorna är bearbetade och renritade av Christian Åkerblad och Stefan Haase 2020.

Sonen i första giftet Hans Christensson blev näste husbonde i början av 1800-talet, gift 1807 med Magdalena Larsdotter från Gumbalde 1:30 (1:10). De fick en son och tre döttrar. Ovanligt nog gifte sig sonen aldrig, så det blev dottern Anna Greta som förde gårdsparten vidare. Hon gifte sig omkring 1843 med Nils Karlsson från Gannor 1:8 (1:4) och de fick tre söner. Äldste sonen Hans blev näste ägare, mellansonen Nils gifte sig till Stainstu i Stånga och den yngste sonen Karl gick till sjöss. Han var en äventyrare. Efter 6 år på haven rymde han när hans fartyg var i Melbourne i Australien. Han grävde bla guld, ägnade sig åt handel, blev farmare och slutade som välbärgad hotellägare i Perth i Australien.


Här ser vi Hans Nilssons familj framför den manbyggnad och flygel som uppfördes på den nya gårdstomten efter branden 1865. Byggnaderna är här 35 år gamla. Manbyggnaden är en traditionell parstuga, typisk för sin tid, det är bara dörren som är äldre, kanske återanvänd från det gamla huset. Flygeln innehöll brygghus och källare med spannmålsmagasin på loftet, därav vädringsluckorna. Vad bodlängan innehöll för funktioner vet vi inte, men gissningsvis smedja, snickarbod, dass mm. Grinden med stolpar är ovanligt rikt utformade och staketet höjer sig mot grinden. Från vänster ser vi: sonsonen Harald Hansson 6 år, sonen Lars Hansson 34 år, son dottern Elinda Hansson 3 år, hustrun Anna Larsdotter 59 år(hon dog strax efter det att bilden togs), husbonden Hans Nilsson 59 år och sonhustrun Olivia f. Kristiansson 31 år. Foto: Masse Klintberg 1903.

I advent 1865 antände gnistor från en skorsten agtaket på ladugården. Det var stormigt väder som medförde en våldsam brand, varvid denna parts ladugård och partens 1:16 (1:3) ladugård brann ner till grunden, sannolikt var det träbyggnader. Hans Nilsson blev husbonde efter branden, gift 1868 med Anna Larsdotter från Hallbjäns 1:19 (1:4). De flyttade hela gårdsparten till änget snett över vägen och byggde raskt ny manbyggnad, brygghusflygel, ladugård med tröskhus och bodlänga i sten, samt smådjurshus med magasinsloft i bulteknik. Manbyggnaden och ladugården låg med gavlarna mot landsvägen, se bilder.


Bilden visar ladugården i sten med agtak från 1868, den ser äldre ut än 45 år Den innehöll lada med ladportar i vinkeln mot tröskhuset, hörum bakom luckan, kohus med dubbla båsrader, vagnbod mm bakom portarna, stall med dubbla spiltrader, samt hörum. T h skymtar det stora smådjurshuset med magasinsloft, det finns kvar idag. Foto: Masse Klintberg 1913.

Sonen Lars Hansson blev näste brukare 1902, han var sedan 1895 gift med Olivia Kristiansson från Smiss 1:3. De byggde en ny ladugård 1923 som var så stor, att den var tvungen att placeras utanför gårdstomten för att få plats. Smådjurshuset flyttades så att den kom att stå som en flygel till ladugården. Sonen Harald Hansson tog över 1929. Han var gift 1925 med Ester Melander från Bjärges 1:37 (1:12) och de fick sönerna Enar och Erling. De rev den inte särskilt gamla manbyggnaden och uppförde en ny mycket stor och modern med centralvärme, full källarvåning med pannrum och sommarkök mm, se vinjettbilden. Denna magnifika manbyggnad möjliggjordes genom ett arv från släkten i Australien.


Här ser vi den stora ladugården från 1923. Typiskt för tiden är att fähusen mm är i sten och foderloftet i trä och med symmetriskt placerade småspröjsade fönster, inte mindre än 48 stycken(?) Th skymtar en bit av det hitflyttade smådjurshuset Foto: Stefan Haase 2008.

Enar blev linjearbetare, gifte sig 1951 med Ebba Olsson från Gangvide på När och flyttade till Visby 1958. Enar var en av de fyra ungdomarna som skrev den första Boken om Lau. Erling tog över gårdsparten 1965, samma år som han gifte sig med Gunvor Lindgren från grannfastigheten Gumbalde 1:8. De drev jordbruket fram till 1994 när Erling blev pensionär, varefter markerna arrenderades ut till familjen Dotes på Gannor 1:8 (1:4). Gunvor var kantor och hade tjänst som sådan i pastoratet, men arbetade därefter på Gummifabriken i Havdhem. Dottern Marie Hejdenberg utbildade sig till sjuksköterska och tog inte över gårdsparten. Erling och Gunvors gode vän Bror-Sture Svensson från Diskarve i Roma bodde mycket hos Hanssons. De skötte under många år det intilliggande änget på traditionellt vis med fagning och slåtter. När Erling och Gunvor blev krassliga, flyttade de till lägenhet i Visby. Marie sålde gården till arrendatorn Dan Dotes 2009. Han styckade av byggnaderna med tomt och änge till en egen fastighet och slog ihop resten av markerna med sina.

Karin Lindborg och Pär Ahlbom från Järna köpte fastigheten 2009, men sålde den redan 2011 till Kaj Hedlund och Kerstin Bendelin, som kom närmast från Hallbjäns 1:7, vilken fastighet de sedan hyrt ut. Kerstin är textildesigner och driver sedan 1983 företaget Jordnära med ekologiska kläder och har butiker i Visby och på fastlandet samt postorder. Iom köpet flyttade Kerstin sin ateljé till gårdsparten och har sommarförsäljningslokal i fd ladan. 2003 blev hon sambo med behandlingsassistenten Kaj Hedlund, som bl a äger många islandshästar.


Den mycket stora manbyggnaden var socknens modernaste hus när den uppfördes 1938 i sten under eternittak. Det är källare under hela huset och vind på hela vindsvåningen utom på hitre gaveln, där det finns en kammare. Bostadsdelen innehåller vardagsrum hitåt, kammare/kontor bakom farstun och sal längs bort. Bakbygget hyser ett stort kök, skafferi, tvättrum och vardagsingång med trappor både ner till ett sommarkök och upp till vinden. Huset byggdes direkt för centralvärme med vedpanna i källaren. Skorstenarna på den främre huskroppen är attrapper! I bakgrunden skymtar den kvarstående flygeln till den gamla manbyggnaden. Foto: Stefan Haase 2008.

Ägarlängd

1582: Jacob

1614: Oluff, yngre män Hans, Lukus

1617-1631: Mats

1631-1673: Jacob Andersson f.? d.? gift 1 med ? Barn: Olof Jacobsson f. ? hemmagift. Gift 2 med Brita Rassmusdotter f. 1625 d. 1695. Barn: Dotter, gift med Per Larsson från? som var bror? med Anders Larsson på Fie 1:12. Dotter ogift.

1673: Olof Jacobsson f. ? d. 1710, gift med Gertrud Rassmusdotter från ? f. 1647 d.1715. Barn: Jacob f.? d. 1704 (drunknad), gift 1696 med änkan Butvi Andersdotter på Kauparve 9/64 mantal, Brita f. 1667 d. 1729, gift 1690 med Hans Andersson vid Fie 1:12.

1694: Olof Jacobsson, se ovan! Barn: Jacob och Britta enl ovan + två söner och två döttrar.

1708: Hans Andersson f. 1665 d. 1729 från Fie 1:12, gift 1690 med Brita Olofsdotter f. 1667 d. 1729. Barn: Gertrud f. 1691 d. 1691, Margareta f. 1692 hemmagift, Catharina f. 1695 d. 1695, Walborg f. 1696 d. 1696, Brita f. 1698, gift 1723 Lars Olofsson från Hemmor 6:21 (1:6), de blev ägare av Botels 1:16 (1:3) år 1723.

1716: Christen Persson f. 1683 d. 1758 från?, gift 1714 med Margareta Hansdotter f. 1692 d. ?. Barn: Anna f. 1715, gift 1738 med Per Olofsson på Kauparve 1:83 (1:9), Hans f. 1718 hemmagift, Brita f. 1722, gift 1745 med Lars Thomsson på Smiss 1:12 (1:2).

Omkring 1746: Hans Christensson f. 1718 d. ?, gift 1746 med Elsa Danielsdotter f. 1726 d.1807 från Gumbalde 1:30 (1:10). Barn: Christen f. 1747 hemmagift, Maria f. 1749? gift 1774 med Rassmus Jakobsson vid Botels 1:16 (1:3), Hans f. 1752 gift 1778 med änkan Maria Christina Johansdotter f. 1753 på Sunnkyrke 1:12 (1:5), Margareta f. 1755, gift 1779 med Thomas Mattsson på Hallsarve 1:27 (1:11), Daniel f. ?, gift 1773 med Catarina Jacobsdotter vid Fie 1:4 omgift till Liffor på När, Per f. 1760, gift till Bosarve på När, Catarina f. 1760, gift 1785 med Pehr Rassmusson vid Husarve på När.


Smådjurshuset är en gammal bulladugård som har byggts på med ett magasinsloft. Foto: Masse Klintberg 1916
.

Omkring 1775: Christen Hansson f. 1747 d. 1831, gift 1775 med Catarina Mattsdotter f. 1750 d. ? från Hallsarve 1:27 (1:11). Barn: Elsa f. 1776, Catarina f. 1779, gift 1812? med änklingen Per Hansson på Botvide 1:3, Hans f. 1783 hemmagift. Christen Hansson gift 2:a gången 1786 med Ingrid Catarina Jakobsdotter f. 1758 d. 1813 från Dals i Lye. Barn?

Omkring 1807: Hans Christensson f. 1783 d. 1851, gift 1807 med Magdalena Catarina Larsdotter f. 1787 d. 1842 från Gumbalde 1:30 1:10). Barn: Christen f. 1808 ogift, Ingrid Catarina f. 1810, gift 1835 med Lars Hansson på Gumbalde 1:30 (1:10), Anna Greta f. 1816 hemmagift, Lena Lisa f. 1820 d. 1823.

1845: Nils Karlsson f. 1814 d. 1892 från Gannor 1:8 (1:4), gift ? med Anna Greta Hansdotter f. 1816 d. 1879. Barn: Cajsa Maja f. 1842 d. 1843, Hans f. 1844 hemmagift, Nils f. 1849, gift med Amanda Stenström vid Stainstu i Stånga, Karl f. 1857 d. 1939 i Perth Australien.

Omkring 1868: Hans Nilsson f. 1844 d.1908, gift 1868 med Anna Margareta Larsdotter f. 1844 d. 1903 från Hallbjäns 1:19 (1:4). Barn: Lars Hansson f. 1869 hemmagift, Amanda f. 1871, gift 1895 med Anton Larsson vid Nygårds i Garde, Josefina Katarina f. 1874, gift 1900 med Theodor Tomsson vid Hallsarve 2:1.

1902: Lars Niklas Hansson f. 1869 d. 1930 gift 1895 med Dorotea Katrina Olivia Kristiansson f. 1872 d. 1947 från Smiss 1:3. Barn: Lars Harald Viktor f. 1896 hemmagift, Anna Elinda Margareta f. 1899, gift 1925 med Emil Pettersson vid Stainstu i Ala.

1929: Lars Harald Viktor Hansson f. 1896 d. 1978, gift 1925 med Ester Maria Susanna Melander f. 1896 d. 1974 från Bjärges 1:37 (1:12). Barn: Lars Gustav Enar f. 1927, gift 1951 med Ebba Andrea Josefina Olsson från Gangvide på När och boende i Visby, Hans Karl Erling f. 1929 hemmagift.


Här ser vi brygghuset från 1860-talets slut. T h innehåller det just brygghus och t v finns en källare, övervåningen var spannmålsmagasin. I bakgrunden skymtar den nya ladugården från 1923 och smådjurshuset. Foto: Stefan Haase 2008.

1965: Hans Karl Erling Hansson f. 1929 d. 2014, gift 1965 med Gunvor Aina Agnes Lindgren f. 1942 d. 2012 från Gumbalde 1:8. Barn: Marie Hejdenberg f. 1966.

2009: Dan Dotes f. 1964

2009: Karin Astrid Margareta Lindborg f. 1947 och Pär Ahlbom f. 1932 från Järna.

2011: Kaj Lennart Hedlund f. 1954 från Karlskrona/Södertälje, sambo med Kerstin Bendelin f. 1956 från Hörsne. Kerstins barn: Petter f. 1983.

 

 

(Sidan uppdaterad: 2020-08-13)