Botvide 1:2
(Vinjettbild från Google)

I början på 1600-talet hade Botvide två husbönder, vilka båda hette Olof. 1620 fanns bara en husbonde Peder, 1631 hette brukaren Jakob. 1634 stod Ole som ägare av gården, han var förarmad. Det skulle kunna vara någon av de tidigare nämnda Olof-arna som då blivit gammal och kanske också fattig, beroende på hur man tolkar uttrycket ”arm”. Från 1637 till 1648 stod Olof för gården, sannolikt en ny generation, men inte nödvändigtvis släkt med de tidigare, Olof var ett vanligt namn och han kunde ha varit ingift.

I jordeboken från 1653 står det att Per Olofsson var ägare och att han hade ärvt gården, sannolikt var han son till nyss nämnde Olof. 17 är senare var Christoffer Botwede ägare, men om han var släkt med Per Olofsson vet vi inte. 1681 hade Botvide två brukare, Per Hansson med hustru och Margareta Jönsdotter, änka efter Christoffer Botwede med många små barn. På gården bodde också Margaretas äldre syster Anna Jönsdotter i en stuga som hennes svåger Christoffer hade byggt åt henne. Det står antecknat: ”eljest riva de sig igenom, gården tämligen god”.

Per och Margareta brukade sina gårdshalvor fram till 1695 då Per dog. Att Margareta kunde bruka sin del, berodde nog dels på att hon fick hjälp av Per, som kanske var släkt, dels på att Margaretas söner tidigt fick axla ansvar. Äldste sonen Per Christoffersson med hustru Karij Olofsdotter och deras dotter bodde hemma till 1691. Näst äldste sonen Christoffer Christoffersson tog över hela gården 1695. Han var ogift och brukade den troligen med hjälp sina syskon.

1708 gifte sig Christoffer med Gertrud Larsdotter från Smiss 1:2 och då klev lillebror Nils Christoffersson och hans fru Birte Jonsdotter från VAR DÅ i Lau in. Bröderna brukade sedan halva Botvide var till Nils död 1713. Birte stod som ägare för sin halva tills hon gifte om sig 1716 med Olof Larsson från VAR DÅ? De fick inga gemensamma barn, men Birte hade en son som senare blev båtsman i Grötlingbo. Gertrud dog 1722 och då gifte Christoffer om sig året efter med pigan Berta Hallesdotter från VAR DÅ? De fick troligen inga barn. Christoffer och Olof brukade sina gårdshalvor fram till 1727. Då flyttade Birte och Olof till vad som kallades Vakten. Det var en stuga under södra sluttningen av Botvide Backar, där den/de som skötte vårdkasen bodde. Det var en uppgift som Garde Ting hade ansvar för och tidvis tycks människor med anknytning till Botvide ha bott där.

1728 var Christoffer ånyo ensam brukare. Omkring 1741 delades Botvide i två parter mellan Christoffers dotter Margareta, som fick parten Botvide 1:2, vilken vi här skall följa, och sonen Lars som fick det som blev Botvide 1:3. Den flitige Christoffer dog 1743 71 årgammal. Margareta hade gift sig 1731 med Per Persson från VAR DÅ? och de fick en son, men Per dog tidigt och Margareta gifte om sig 1739 med Hans Persson från Uggarde i Rone och de fick tre barn. Margareta dog och Per gifte om sig 1757 med Greta Jakobsdotter från Sigvalde i Etelhem. BARN?

Dottern Clara Hansdotter blev nästa ägare, gift 1776 med Johan Johansson från ”Skolan” i Alskog, hans bror Joakim Johansson Albom hade några år tidigare blivit skolmästare i Lau, se Bjärges 1:38. Clara och Johan var troligen driftiga och byggde ett stenhus på sin gårdspart 1792 och fick skattebefrielse för det. Stommen i det stenhuset ingår sannolikt i dagens manbyggnad på Botvide, men huset byggdes om kraftigt 1887.

Lydelse på stenhusresolutionen

Gårdsparten gick sedan i arv från far till son i fyra generationer. 1893 togs gårdsparten över av mågen Johan Johansson, gift med Josefina Johansdotter. Johan dog tidigt och Josefina gifte om sig med Jakob Nilsson på Hallsarve 5:1 (1:15) och flyttade dit. Hon sålde fastigheten 1912 till Herman Larsson från Fie 1:22. Han gifte sig året därpå med Anna Mattisson från närbelägna Bjärges 1:15 och de fick 4 döttrar. Herman och Anna byggde en ny ladugård 1939.


Här ser vi gårdsparten med bostadshuset, flygeln och den tidigare ladugården från omkring 1890. Foto: Masse Klintberg 1917.

Dottern Annie gifte sig med Albert Engström från Folke på När och de tog över gårdsparten 1947, varefter de moderniserade manbyggnaden. 1950 bestod parten av 15 ha åker, 22 ha skog, 3,5 ha änge och 7,5 ha myrjord och betesmark. Jordarterna var grusblandad lerjord och sand och jorden var dränerad. På gårdsparten hölls 2 hästar, 2 unghästar, 5 kor, 5 ungnöt, 6 grisar samt 70 höns. Man fick elektriskt 1949 och skaffade traktor 1950. Taxeringsvärdet var 12.600 kr

Båda sönerna Engström blev elektriker, så ingen tog över, utan gårdsparten såldes 1978 till lantbrukaren Peder Riis-Pedersen från Danmark och hans fru Marie Damgaard. Peder förolyckades 1980, familjen bodde kvar ett knappt år, men sålde sedan till Artur Klang från Stockholm. Han hade varit tandläkare, men skadat högra handen i en olycka och kunde inte fortsätta i yrket. Artur var mycket lantbruksintresserad och investerade i gården och drev den ihop med dottern Saffran. Frun jobbade på Sveriges Radio och flyttade inte med. Det fungerade inte att leva på det viset, så Artur sålde.

1983 köpte Rolf Ebbesson och Birgit Lundin på Snausarve 1:10 gårdsparten och de sammanslagna gårdsparterna kom att bilda fastigheten Snausarve 1:26. Därmed upphörde Botvide 1:2 som självständig gårdspart. Rolf och Birgit flyttade hit och hyrde därefter ut manbyggnaden på Snausarve. Rolf och Birgit hade grisproduktion på fd Botvide och nötproduktion på Snausarve, samt växtodling. 1995 skadade sig Rolf i ryggen och produktionen trappades ner och jorden arrenderades senare ut, först till Björkqvists vid Sigulds i Lye och från 2015 till Kolmodins på Goks.

Ägarlängd

1614: Olof och Olof

1620: Peder

1631: Jakob

1634: Ole

1637: Olof

1648: Olof

1653: Per Olofsson

1670: Christoffer Botwede f.? d.? gift med Margareta Jönsdotter f. 1636 d. 1698. Barn: Per Christoffersson f. ? gift med Karij Olofsdotter + dotter, de flyttade till ?, Christoffer f. 1671 hemmagift, Margareta f. 1672 d. 1732 ogift?, Chirstin (Kerstin) f.? gift c:a 1716 med Anders Larsson på Bjärges 1:38 (1:12), Jöns f. 1676 d. 1698, Nils f. 1679 d.1713, gift till grannparten.


Manbyggningens väggar kan härröra från stenhuset från 1792. Huset byggdes troligen om i denna stil 1887. Flygeln är från 1950-talet, den revs på 1980-talet.fOto: Masse Klintberg 1907.

1695: Christoffer Christoffersson f. 1671 d. 1743, gift 1:a gången 1708 med Gertrud Larsdotter f. 1688 d.1722 från Smiss. Barn: Margareta f. 1712, hemmagift, Lars f. 1720, tog över grannparten Botvide 1:3. Christoffer Christoffersson f. 1671 d. 1743 gift 2:a gången 1723 med Berta Hallesdotter f. 1680 d. 1749 från VAR DÅ? Inga barn?

Omkring 1741: Margareta Christoffersdotter f. 1712 d. ?, gift 1:a gången 1731 med Per Persson f. ? d. ? från VAR DÅ? Barn: Per Christoffer f. 1739?.

Omkring 1941: Margareta Christoffersdotter f. 1712 d. ?, gift 2:a gången 1739 med Hans Persson f. ? d. ? från Uggarde i Rone. Barn: Clara f. 1740 hemmagift, Margareta f. 1744, Hans f. 1750, gift 1776 med Anna Hansdotter f. 1753 från Snausarve 1:11, de övertog sedan Botvide 1:3.

Omkring 1756: Hans Perssob f. ? d. ? från Uggarde i Rone, gift 2:a gången 1757 med Greta Jakobsdotter från Sigvalde i Etelhem.

Omkring 1766: Clara Hansdotter f. 1740 d. ? gift 1776 med Johan Johansson f. 1753 d. ? från ”Skolan” i Alskog. Barn: Birgitta f. 1777, Catarina f. 1779, gift 1804 med Jakob Olofsson på Bjärges 1:37 (1:12), Johan f. 1783 hemmagift.

Omkring 1804: Johan Johansson f. 1783 d. ?, gift 1804 med Elsa Cajsa Thomasdotter f. 1785 d. ? från Hallsarve 1:27 (1:11). Barn: Johannes f. 1807 hemmagift, Clara Brita f. 1810, Thomas Petter f. 1813, Anna Cristina f. 1816.

Omkring 1833: Johannes Johansson f. 1807 d. ?, gift 1833 med Cajsa Lena Hansdotter f. 1810 d. ?, från Gumbalde 1:30 (1:10). Barn: Johannes f. 1834 hemmagift, Hans Petter f. 1837, Brita Cajsa f. 1841, gift 1863 med Lars Per Hallander på Hallbjäns 1:14,.

Omkring 1860: Johannes Johansson f. 1834 d. 1877 ?, gift 1863 Anna Cajsa Danielsdotter f. 1837 d. ?, från Gannor 1:8 (1:4). Barn: Katarina Johanna f. 1864, Josefina f. 1866 hemmagift.

1887: Anna Cajsa Danielsdotter f. 1837 d. ?, gift 2:a gången NÄR DÅ? med Oskar Jakobsson f. 1850 d. ? från Bjärges 3/16 mantal. Barn: Johanna f.1877, gift till Sigulds i Lye.

1893: Josefina Johansdotter f. 1866 d. ?, gift 1885 med Johan Niklas Johansson f. 1860 d. 1903, från Bönde 1:8. Barn: ? Josefina Johansdotter f. 1866 d. ?, gift 2:a gången med Jakob Nilsson f. 1859 vid Hallsarve 5:1 (1:15) och flyttade dit, senare till Ljugarn.


Botvide gamla ladugård var från ungefär1890och innehöll tre fähus med hoimdar (hörum) i mitten lada och tröskhus t v och grishus mm t h. Mitt på gården står ett vackert pumphus. Mannen är Oskar Jakobsson. Foto: Masse Klintberg 1907.

1912: Karl Olof Herman Larsson f. 1887 d. ?, från Fie 1:12, gift 1913 med Anna Matilda Dorotea Mattisson f. 1889 d. ?, från Bjärges 1:15. Barn: Linnea Vendla Maria f, 1914, gift till Burs, Annie Hilda Josefina f. 1916 hemmagift, Edit Matilda Hermanna f. 1918, gift 1940 med Lennart Algot Hallgren f. 1912 vid Sunnkörke 1:4, Ingrid Johanna Augusta f. 1922 gift i Småland.

1947: Annie Hilda Josefina Larsson f. 1916 d. ?, gift 1940 med Albert Petter Josef Engström f. 1916 d. ?, från Folke på När. Barn: Karl Evald f. 1940, Stig Göran f. 1943.

1978: Peder Christian Riis-Pedersen f. 1935 d. 1980, från Danmark, gift 1961 med Marie Damgaard f. 1941. Barn: Birgit f. 1962, Bente f. 1967.

1981 Artur Klang f. 1940 från Stockholm/Nynäshamn, fru, dotter Saffran.

1983: Rolf Ebbesson f. 1943 från Kristianstad, gift 1989, med Birgit Lundin f. 1944 från Snausarve 1:10. Rolfs barn: Per f. 1969, Maria f. 1971. Inga gemensamma barn.

(Sidan uppdaterad: 2018-05-04)