Kyrkänge 3:1 (fd Klockaregrund på Annexen)
(Vinjettbild: Google 2010)

Den tomt som sedermera ingår i fastigheten Kyrkänge 3:1 är i skifteshandlingarna från 1898/99 betecknad med namnet Laudells boplats. Tomten (4008) omgärdade nuvarande fastigheten Mattsarve 1:47 (Ellen och Johan Linds nuvarande fastighet). Laudells åkrar låg fördelade norr och väster om boplatsen på skifteskartan (Se ägorna 4003-4007 resp 4033-4039 på kartan).

Sjömannen Gabriel Laudell flyttade dit från allmänningen på Laus Backar till Klockaregrund då han gifte sig 1822 med klockaredottern Anna Brita Jacobsdotter Laurell. Gabriel Laudell (f. 1797) var utomäktenskaplig son till Catharina Jacobsdotter Glömsker (f. 1771). Namnet Gabriel fick han nog efter sin biologiske far husbonden Gabriel Snausarfve. Modern Catharina arbetade som piga på Snausarve och bodde då hemma hos sin far båtsman Jacob Glömsker på Laus Backar. Gabriell Laudell var innan han gifte sig skriven som styvson till båtsman Lars Jacobsson Witsocker, f.1754, vilken hade gift sig med Catharina Glömsker 1813.

Anna Brita Jacobsdotter, f.1789 var dotter till klockaren Jacob Hansson, f.1752, d.1812 och Sara Hansdotter, f.1762, d.1811. Jacob Hansson kom från Skogs i Mästerby och gifte sig först med klockare Pehr Pehrssons dotter Margareta Pehrsdotter, 1778. De fick inga barn. Efter hustruns tidiga död 1785 gifte Jacob om sig 1787, med Sara Hansdotter, f.1762 från Gerum. Med henne fick Jacob förutom dottern Anna Brita också sönerna Hans, f.1792 och Jacob, f.1801.

Anna Brita bodde en tid på Nährs prästgård 1805-11, men flyttade hem till Klockaregrund igen 1811 strax innan hennes moder dog. Året efter dog även hennes far klockaren Jacob Hansson. Anna Brita hade också 1811 fått en oäkta son i När, som dog bara ett par månader gammal. I hemmet fanns hennes två hemmaboende yngre bröder Hans Jacobsson, f.1792 och Jacob Jacobsson, f.1801.

Anna Britas äldre broder Hans flyttade till Follingbo 1815 och den yngre Jacob blev inskriven på sjömanshuset 1816. Innan Anna Brita gifte sig med Gabriel Laudell 1822 fick hon även två oäkta söner, Lars f.1814 och Gustaf Gabriel f.1819. Före giftermålet med Gabriel har Anna Brita tagit efternamnet Laurell, liksom hennes bror Jacob Jacobsson Laurell. Sonen Lars f.1814 tog likaså namnet Laurell. Långt senare, 1864, erbjöd sig Jacob Laurell att mot ersättning från sockenkassan ta hand om änkan Anna Brita Laudell, som alltså var hans mor.

Anna Brita blev änka 1830 då hennes man Gabriel rapporterades drunknad.

Med Gabriel fick Anna Brita Laudell en dotter Sara Brita Gabrielsdotter Laudell (f. 1822), vilken i sin tur födde två döttrar Anna Lisa (f. 1847) och Maria Lorentina (f. 1850). Anna Brita och Gabriel fick också en son Jacob som dog endast 1 månad gammal, 1825 och en dotter Anna Catharina f.1827, d.1828. Och ännu en ej namngiven dotter dog vid 1 års ålder 1829.

De blev senare alla kyrkobokförda som inhyses, utfattiga och försvarslösa.

Laudells boställe finns också omnämnt vid sockenstämman 3/7 1864, då det beslöts att anlägga den väg som nu leder förbi Kyrkäng och kapellet mot Lilla Bjerges som en ersättning för den gamla vägen Austkväiar: ”att den gamla vägen vid Lau skolbyggnad skulle igenläggas och ny väg upptagas med en början vid Båtsmans Glömskers fähusbyggnad medelst utjämnande av det s.k. stenbrottet och förbi Laudells Enkas nu iboende byggnad och såmedelst den förut och hittills begagnade vägen vid Lau skolbyggnad igenläggas.”

Om Anna Britta Laudell hade Jakob Karlsson (Fäi-Jakå) en del att berätta. Han skrev 1890 att han som barn i mitten på 1860-talet gick till änkan Laudell (”Laudellsmor”) som bodde strax nära skolläraren. Där förväntades han lära sig läsa innan det var dags att börja folkskolan. ”Ja, ja gynt läs ellar känn bokstavar när ja fylld sex ar. U da gick ja u flair mäin annlagar upp till a gammel källing, sum bod strax bäi skummästans, sum hait Laudelsmor.”

Efter 1843 bodde förmodligen Anna Brita Laudells oäkta son Lars Laurell med sin hustru Maria Elisabeth (f.1817 i Näs) också på boplatsen. De är då förda efter änkan Laudells familj i husförhörslängden. De var baptister och barnlösa. Änkan Anna Britta Laudell dog 1868, i en ålder av 79 år. Lars Laurell dog 1884 och hans hustru 1892, dvs samma år som Lisa Hoffman flyttade till nuvarande Kyrkänge.

Enligt ”Boken om Lau” var förste ägaren till en tomt om 10 ar på denna boplats Olof August Hoffman f. 1850 från Alva, gift 1872 med Anna Lisa Larsdotter f. 1831 på Kauparve. Olof Hoffman var son till sergeanten Johan Gustaf Hoffman f.1810 och hade två yngre systrar. När fadern dog 1872 flyttade Olof från Alva till Lau och gifte sig med den betydligt äldre kvinnan Lisa. De bosatte sig först på Kauparve Grund, men redan efter ett år flyttade de till Allmänningen 1873. År 1880 flyttade Olof och Lisa Hoffman till Botels. Var på Botels de bodde är dock oklart. Olof emigrerade till Nordamerika redan 1881 medan hustrun Lisa var kyrkobokförd på Botels fram till 1892 då hon flyttade till Allmänningen, som borde vara nuvarande Kyrkänge. 1892 hade Lars Laurells hustru Maria Elisabeth avlidit, vilken förmodligen bott på fastigheten. Lisa Hoffman är förd efter paret Laurell i husförhörslängden 1892, vilket talar för att hon övertagit deras bostad. Lisa förblev barnlös under sitt liv. Huruvida Olof Hoffman själv varit ägare till tomten är något oklart. Han tycks aldrig ha bott där.

När Lisa blev gammal tog småskollärarinnan Johanna (Hanna) Nilsson hand om henne. Johanna bodde under sin lärartid fram till 1905 i småskollärarbostaden. Hon flyttade därifrån 1905 till nuvarande Kyrkänge (tidigare Mattsarve) efter Lisas död 1905. Johanna Nilsson fick ärva Lisa Hoffmanns fastighet och förblev ogift.

 


Lisa Hoffmans byggnad, 1904-07-31. Lisa i dörröppningen och Johanna Nilsson vid muren. Foto: Masse Klintberg 1904.

Johanna Nilsson, f. 1855, kom till Lau från Bunge och påbörjade sin lärarinnetjänst 1875, 20 år gammal. År 1891 uppläts mark på 1/16 mantal av fastigheten Mattsarve 1:22 åt Johanna som lät uppföra de byggnader som hon bebodde från 1905 till sin död 1924. När Hanna blev gammal, blev hon i sin tur från och med 1914 omhändertagen av småskollärarinnan Emma Sigrén från Visby, vilken ärvde fastigheten efter Johannas död.

Fastigheten Mattsarve 1:22 (3/64 mantal) tillhörde Arvid Larsson Fie 1:12. Äganderätten till byggnaderna övergick från Johanna Nilsson till Emma Sigrén. Emma Sigrén (f.1880) kom från Visby och bebodde fastigheten till 1927, varefter hon flyttade tillbaka till Visby.

Byggnadssnickaren Ragnar Larsson f. 1899 från Botels förvärvade befintliga byggnaderna på ofri grund redan 1926 av Emma Sigrén. I köpebrevet framgår det att byggnaderna består av ett boningshus av trä under papptak samt vedbod och avträdeshus av trä under spåntak jämte tomten tillhörande stängsel, fruktträd och buskar.

 


Här ses Gerda Larsson år 1946 framför det gamla bostadshuset som Hanna Nilsson byggde.

Ragnar Larsson gifte sig 1928 med Gerda Persson f. 1900 från Mattsarve 1:6 och de fick sonen Allan 1934. Enligt ensittarlagen köpte Ragnar 1933 in 17 ar jord från Mattsarve 1:49 av Arvid Larsson Fie 1:12, det som nu är tomtens östra del. Samtidigt köpte han en avsöndring från Bönde 1:9 på 4 ha och 73 ar som tidigare varit prästgårdsjord och då det samt omkringliggande mark heter Kyrkänge, kom hela fastigheten att få detta namn. Ragnar byggde en ladugård 1934 och höll där 3 kor, några grisar och ett 50-tal höns. Flera små byggnader som tvättstuga, källare och snickarverkstad tillkom. 1949 byggde Larssons ett stort modernt hus i två våningar av ytongblock med värmeledning, badrum och kök med elspis, elen hade kommit till Lau några år tidigare.

Sonen Allan gifte sig 1956 med Evy f. Holmström 1934 från Eksta. De fick döttrarna Gullvi 1957 och Anette 1958. Allan och Evy förestod under många år Konsumaffären på Ljugarn, förutom att de hjälpte till hemma med jordbruket. 1978 överlämnade Ragnar och Gerda fastigheten, varvid jordbruket lades ner. Därefter arbetade Evy som klockare och Allan arbetade inom gravstensbranschen, som distriktschef för Skånska Granit till 1997.

Redan under åren vid Konsum, byggde Allan och Evy en sommarstuga vid Svajde fiskeläge i Alskog. Allan som hela sitt liv varit en hängiven fiskare och jägare, kom här nära stranden. Några år efter pensioneringen, byggde paret ut sommarstugan till en ny permanentbostad och flyttade dit 2003. De sålde då fastigheten till den pensionerade flygentusiasten Carl Winther från Värmland. Carl köpte fastigheten för att markinnehavet, långt och smalt, var lämpligt att göra om till flygfält! Nere vid änget uppförde han en liten hangar för sina olika flygtyg, vilka han vid stilla väder flög runt över socknen i. Ladugården gjorde han om till verkstad, där han bla trimmade sina flygmotorer, varvid han påtagligt överröstade traktens motoriserade ungdom!

Efter 4 år flyttade Carl tillbaka till Värmland och sålde fastigheten 2008 till läraren Gunnar Mannervik f. 1945 från Barlingbo/Stockholm och arbetsterapeuten Gunnel f. 1952 från Osby. De har genomgripande renoverat både bostadshuset och ladugården samt uppfört nytt garage och ett sommarrum. Bostaden värms av bergvärme, kompletterad med solfångare på taket.

Sedan 2019 är lagården försedd med solpanel. Nere vid fd flygfältet har de startat en pilodling och de har kurser i pilflätning, idkar biodling och odlar grönsaker.

Ägarlängd

1778: Klockaren Jacob Hansson f.1752 från Skogs i Mästerby, första giftet 1778 med Margareta Pehrsdotter, f.1753 andra giftet med Sara Hansdotter, f.1762 från Gerum.

1812: Anna Brita Jacobsdotter Laurell, f. 1789 i Lau, dotter till Jacob Hansson och Sara Hansdotter.

1822: Gabriell Laudell, f. 1797 i Lau, d. 1830, gift med Anna Brita Jacobsdotter 1822.

1868: Förmodligen Lars Laurell, f.1814 i Lau och Maria Elisabeth Laurell, f.1817 från Näs.

1892: Anna Elisabet Larsdotter Hoffman f. 1831.

1891: Johanna Nilsson f. 1855 från Bunge.

1924: Emma Sigrén f. 1880 från Visby.

1926: Ragnar Larsson f. 1899 från Botels 1:3, gift 1928 med Gerda Persson f. 1900 från Mattsarve 1:6. Barn: Allan f. 1934.

1978: Allan Larsson f. 1934, gift 1956 med Evy f. Holmström 1934 från Bopparve i Eksta. Barn: Gullvi f. 1957 bosatt i Visby, Anette f. 1958 bosatt i Klintehamn.

2003: Carl Winther f. 1938 från Värmland.

2008: Gunnar Mannervik f. 1945 i Stockholm, gift 1983 med Gunnel f. 1952 i Osby. Barn: Emil f.1984 d.1993, Linus f. 1986 och Vadim f. 1989. Gunnar har tre döttrar från
ett tidigare äktenskap


Kyrkänge 3:1. Foto: Gunnar Mannervik 2014

(Sidan uppdaterad: 2020-02-13)