(Klicka på kartan för förstoring)

Sommaren 1741 förrättade Carl Linnaeus ”på höga överhetens befallning” en resa till Öland och Gotland. Tidigt det året hade nämligen riksens ständer, det vill säga riksdagen, förordnat, att ”doktor Linnaeus nu i vår må anställa sin resa till Gotland, Öland och andre orter att göra sig underrättad om färgegräs samt andre tjänlige örter och växter”.

Linnés resor var – i ordets egentliga mening – upptäcktsresor, han genomströvade och undersökte ett i stor utsträckning okänt land. Linné hittade varhelst han reste nya växter och ofta också för vetenskapen okända djurarter, meddelade förvånande upplysningar om de provinsiella kulturerna, gjorde anteckningar om böndernas för de bildade obekanta sedvänjor och levnadsvanor, observerade en outforskad natur och gjorde nyttiga rön angående industrins och jordbrukets förhållanden på olika orter. Det var resor som var förenliga med den svenska statens ekonomiska intressen att understödja och som gav vetenskapligt utbyte.

Även i När beskriver Linné sin sociala kompetens genom att återge lite av de intryck han fick från människor på kvällen. ”Sällskapet förnötte sedermera sin söndagsafton med ett artigt bollspel, som kallades parkspelande, som är allmän här på Gotland och i Holland, fordrar tämlig vighet och hastighet. Vi blevo här över natten, emedan vi hade här bästa och hederligaste värdfolk, och kunde intet bättre få.”

Linné dokumenterade totalt 33 stycken växter som han såg i När vid sitt besök söndagen den 5 juli 1741. Av dessa finns 21 stycken att skåda växande ute i naturen längs med denna vandring, utmärkta med illustrerade skyltar.

Men låt oss vandra ut i markerna med samma nyfikenhet och öppna sinne som Linné hade! En vandring längs med Närsån som för oss bakåt i tiden där ett strävsamt liv för överlevnad i årtusenden har präglat bygden.

Linnéstigen går huvudsakligen utmed Närsån och förvaltas gemensamt av När Sockenförening och Lau Hembygdsförening.

Text: utdrag ur broschyr som bl.a. finns tillgänglig i lådor på vissa platser utmed leden.
Foto: A. Wästlund 2020.

(Sidan uppdaterad: 2023-02-24)