I samband med genomgången av historiska kartor vid dokumenteringen av gamla lokalnamn dök frågan om den övergripande utvecklingen av Lau upp. Hur såg det ut när ön som idag utgör Laus backar växte för att till slut knytas samman med ‘fastlandet’ kring Garda? Och när hände det? Vilka tidsperspektiv handlar det om? Idogt arbete, och lite tur, gör att vi har ett unikt kartunderlag som ger en god beskrivning av utvecklingen, en beskrivning som är baserad på det bästa underlag som finns att tillgå när det gäller landhöjningen.

Vi kan tillsammans med kartorna kring själva landhöjningen också presentera en ny teori för den process som skapade landtungan ut till ön Lau och hur vägen på denna landtunga utvecklats.

Slutligen kan du läsa om själva processen att skapa kartorna och det vetenskapliga underlag som ligger till grund för vårt arbete.

Glöm inte att markprofilen som visas i kartorna är dagens markprofil och vi kan se hur den tänkta havsnivån skulle se ut mot den profilen. Vi kan t ex se hur resterna av den gamla hamnen har skapat en ojämnhet som finns kvar idag och som syns i kartan för 1,5 m vattenhöjd. Vi ser alltså inte hur hamnen såg ut på vikingatiden och medeltiden utan det vi ser det som finns kvar idag jämfört med den tidens tänkta havsnivå.

För att skapa bildsviten som visar hur Lau växte fram ur havet har vi sammanställd data från ett flertal vetenskapliga källor.

Grundkarta Lantmäteriets kommunkarta. Denna har använts som bas för såväl fibernätet som för vår historiska karta med lokalnamn.
Beskrivning av markprofilen Lantmäteriets ‘GDS-Höjddata, 2+’. Denna datafil innehåller mätpunkter med ett inbördes avstånd av 2 meter och med en noggrannhet på 1 cm. Totalt redovisas 16 000 000 mätpunkter i Lau! Höjddata har sedan grupperats med hjälp av egenutvecklad programvara i grupper om 1 meter, t.ex. 10-11 meter, och varje sådan grupp kan sedan omvandlas till ett kartlager som visas var marken ligger just t.ex. 10-11m över havsytan. För att visa hur den tänkta havsytan täckte Lau när havsytan låg 11 m över dagens havsnivå visas i bilden alla lager från 0 till 11 m.
Strandlinjens förskjutning Havsytans förändring baseras på ‘A mathematical model of the shore level displacement in Fennoscandia‘ ursprungligen framtagen för Svensk Kärnbränslehantering 1996 av Tore Påsse, Sveriges Geologiska Undersökning. För kartorna över Lau har Tore Påsse hjälpt oss med specialgjord kurva som beskriver utvecklingen i Lau, en hjälp som vi är mycket tacksamma för. Om vi nu jämför en markprofilgrupp (t.ex. 10-11 m) med Tore Påsses strandlinjekurva kan vi grafiskt visa när vattnet stod 10-11 meter över dagens nivå och hur strandlinjen såg ut då.
Bakgrundsbild Skärmdump från Google Maps
GIS-programvara För att knyta ihop kartinformationen och skapa kartlager av den tänkta markprofilen (höjddata) samt sätta koordinater på bilder använder vi Quantum GIS. Genom att tända upp höjddatagrupperna i tur och ordning kan vi visa hur strandlinjen ser ut med en stigande vattennivå. Kartorna har sedan exporterats som bilder
Materialet sammanställt av Text: Stefan Haase
Kartor: Anders Wästlund

 

(Sidan uppdaterad: 2018-10-25)