Från RAÄ. Lau kyrkas södra korportal. Foto Carl Fredrik Lundberg 1875.

På denna gamla bild från 1875 ser vi korets södra portal, den sk Konfirmandporten. Den används bara vid konfirmationer, då konfirmanderna går in här igenom. Det är en ståtlig gotisk portal från korets tillkomsttid på 1280-talet. Här ser den liksom kyrkans fasader ut att var sliten och smutsig. Dörrbladen med speglar är troligen från 1700-talets slut. De fick skatta åt förgängelsen 1960, då dagens dörrar kom till. Men det finns uppgifter på att det funnits andra dörrblad under en mellanperiod. Uppe t h syns korfönstret, vilket sannolikt är återanvänt från1220-talets kor. Fönsterrutorna med bågar är här tämliga nya, dagens blyinfattade fönster går tillbaka till äldre förebilder.

Kyrkogården framför konfirmandporten ser helt vildvuxen ut, jfr en tidigare bild! Inga tecken alls på skötsel. Och ingen skymt av gravvårdar. Idag är både kyrka och kyrkogård mycket välskötta jämfört med vad man ser här.

 


Från RAÄ. Lau kyrkas södra korportal. Okänd fotograf och datum.

Här är en annan bild av konfirmandporten på korets sydsida. En viss restaurering av fasader och portal har sannolikt skett, det ser helare och framför allt renare ut. Dörrbladen är desamma som på förra bilden. Fönstret har fått blyinfattade rutor i äldre stil, jfr förra bilden. Det är osäkert om kyrkogården här är bättre skött än på förra bilden, men det verkar som om växtligheten är lägre. Något tecken på gång till porten eller längs med väggen finns inte.

 


Från RAÄ. Lau kyrkas södra korportal. Foto: Erik Lundberg 1935.

På denna närbild av Konfirmandporten ser den ren och tämligen välvårdad ut. Dörrbladen är här 1935 ännu desamma, vilket gör det osäkert om de verkligen byttes ut innan de nya tillkom 1960.

 


Från RAÄ. Lau kyrkas mellanportal åt söder. Foto: Einar Erici 1915.

Bilden visar den sk Församlingsporten, en liten portal från 1220-talet mitt på södra långsidan alldeles i hörnet av långhuset. Detta är kyrkans huvudingång trots sin oansenlighet. På den sk tympanonbågen över dörrbladet är årtalet 1805 målat, året för en större yttre restaurering. Dörrbladen är av samma typ som på konfirmandporten, även dessa dörrblad ersattes 1960 av de vi kan se idag.

Man har varit ovarsam vid tjärning av kyrkans faltak. Både väggar och framför allt sockeln är fulla av tjärdropp. En grusgång har tillkommit, men det växer ogräs i den! T h syns en mycket intressant grav sten av trä. Av stilen med svarvade detaljer att döma, borde den vara från 1800-talets slut. Rester av tre såna här trägravstenar finns bevarade inne i koret östra hörn.

 


Från RAÄ. Lau kyrkas södra långhusportal. Foto: Carl Fredrik Lundberg 1875.

När man ser den förfallna fasaden och ogräs växande i på dörrarna utan ett spår av mänsklig aktivitet, får man intryck av att Lau kyrka var övergiven 1875. Nu är det här den sk Likporten nära långhusets västra hörn, en port som bara används vid begravningar och då blir det inte så mycket tramp av fötter. Lite kalkbruk ser det ut som man tryckt in i fogarna i portalen, men annars tycks man inte ha gjort mycket. Alla 4 kolonnetterna i de sk sprången, avsatserna i portalen, är fallit bort. Dörrbladen av ek är gamla och de vackert smidda gångjärnen kan vara medeltida och de finns kvar än idag.

 


Från RAÄ. Lau kyrkas södra långhusportal. Foto: Einar Erici 1915.

Redan året efter det att den förra bilden på Likporten togs, beslutade man på sockenstämman att långhusets fyra fönster skulle förlängas ungefär 2 fot nedåt (c:a 60 cm). Om man jämför den här och förra bilden, ser man att fönstret har förlängts så långt ner till portalen man kunnat komma och samtidigt har man lagat putsen. Om de 4 kolonnetterna återskapades då är inte känt, men här på bilden från 1915 finns de med. Marken framför är skött och man har skaffat en häll framför porten.

 


Från RAÄ. Lau kyrkas norra långhusportal. Foto: Carl Fredrik Lundberg 1875.

Här ser vi långhusets norra portal, den sk Klockarporten eller Dopporten, från 1220-talet. Det sägs att klockaren en tid bodde nordväst om kyrkan, men det är tveksamt. Han bodde nog i den gamla prästgården vid Kastalbacken efter 1595 när prästen flyttat till När och var kvar så länge huset var beboeligt. Men han gick in i kyrkan genom den här porten. Det andra namnet är sannolikt äldre, för här innanför stod dopfunten och här bars barnet in när det skulle döpas.

Också denna gamla bild visar upp en port som ser övergiven ut, full av smuts, lavar och växtlighet. Men här finns kolonnetterna kvar. Dörrbladen är likadana som Likportens.

Det intressanta är travarna med taktegel. Kyrkan hade under senare århundraden faltak, på medeltiden troligen spåntak. Lau församling hade ständigt problem med underhållet av kyrkans gigantiska tak. Gång på gång tas det upp i stämmorna att taken måste lagas, att varje gård skulle bistå med ett visst antal bräder. Man försökte komma ifrån problemen genom att skaffa tegel. Redan 1711 var en bit av taket tegeltäckt och man hade det på tal flera gånger under hela 1700-talet och troligen las en bit av långhustaket då och då med tegel, bla 1790. Varför teglen togs ner är inte känt, men här är de travade så man helt blockerar porten!

 


Från RAÄ. Lau kyrkas norra långhusportal. Foto: Einar Erici 1915.

Sedan förra bilden från 1875 har det inte hänt mycket vid Klockar/Dopporten. Portalen är fortfarande bevuxen med lavar mm. Men travarna med taktegel är borttagna och gräset verkar vara slaget.

 


Från RAÄ. Lau kyrkas norra korportal. Foto: Carl Fredrik Lundberg 1875.

Detta är kyrkans 5:e portal, den sk Brudporten. Här går alltjämt brudparet in till vigseln, efter att först ha gått in genom Brudluckan, den östra stigluckan. Brudporten är rätt lik konfirmandporten, men har bara 2 språng, avsatser, mot Konfirmandportens 4, också detaljutformningen är olika. Man har fyllt vissa fogar med kalkbruk, men annars ser både portal och väggar rätt slitna ut. Kolonnetterna är borta. Dörrbladen är däremot i gott skick.

 


Från RAÄ. Lau kyrkas norra korportal. Okänd fotograf och datum.

Här är Brudporten rengjord, men kolonnetterna saknas fortfarande. Det lilla runda fönstrets undre halva tycks vara igenmurad, se förra bilden där man ser hela fönstret.

Text:Stefan Haase 2014.

(Sidan uppdaterad: 2018-03-21)