Kastalmuren

Norr om Lau kyrka finns rester efter medeltida stenbyggnader. Här stod en stor kastal (försvarstorn), som troligen var byggd på 1100-talets slut. Vid 1200-talets mitt förnyade man prästgårdens manbyggnad med ett stenhus, vilket uppfördes mot kastalen, så att byggnaderna utgjorde ett sammanhängande byggnadskomplex. Byggnaden användes som prästgård fram till 1595, därefter som klockarbostad, okänt hur länge, men troligen en
bit in på 1700-talet. Därefter övergavs byggnaden som störtade samman.

När man började bygga bostadshus i sten i Lau omkring 1770, använde man den hoprasade byggnaden som stenbrott, varför det mesta av stenmaterialet skingrades. Kvar blev en kulle med skräpsten och murbruk, som kom att täcka de nedersta väggpartierna. 1926 grävde man ut kastal- och prästgårdsruinen och byggnadsresterna konserverades mellan 1927-1934. Troligen fanns ingen stenmur runt kastalen/prästgården mer än mot kyrkogården, osäkert om den var komplett öster om prästgårdens sydvägg. Möjligen fanns en stenmur väster om kastalen/prästgården, en sådan skymtar på en av de gamla bilderna från 1926, se denna. På bilderna från konserveringen av ruinen får man intryck av att den muren är bortriven. Men på en bild från 1931 ser man en iordninggjord stenmur i väster. Rev man ner den rangliga stenmuren i samband med restaureringen av ruinen för att komma åt bättre och att man byggde upp den sen igen?

Bilderna nedan visar Ragnar Larsson Kyrkänge t.v. och Gunnar Jakobsson från Kauparve nedåt Nybro när de lägger ny stenmur runt kastal- och prästgårdsruinen 1942.

 

På överblicksbilden tagen från kyrkans takryttare ser man den nylagda stenmuren. En bit närmast vägen i öster saknar ännu mur. De nya muren är rakt avslutad, vilket tyder på att man först inte tänkt göra någon mur där. När den felande sträckan blev lagd är ännu inte känt.

Till vänster ser man hur nära ruinen som åkern går. Någon grind är ännu inte upptagen i kyrkogårdsmuren.

(Sidan uppdaterad: 2018-03-21)