Kulturstigen utgår från Lausbackars nordöstra del och bjuder på både vackra vyer och en berättelse om socknens historia.

Lau är en rik kulturbygd, där vi i dagens kulturlandskap ser lämningar från alla tidsåldrar. ”Lau” betyder betad äng vid stranden.

På stenåldern var Lausbackar en långsmal ö. Stenålderns Lauboar bodde på insidan av Lau-öns uddar, bl.a. vid Gumbalde på Lausbackars nordvästra kant, där man funnit lämningar efter boplatser.

På bronsåldern hade landet höjt sig så pass mycket att Lau fick landförbindelse med Gotland, nuvarande vägen till Garde. Bronsålderns jordbrukande innevånare odlade jorden mellan insjön Lausmyr och Lausviken, som då gick fram emot vägen till Garde. De mest kända lämningarna från bronsåldern är skeppssättningarna vid Bandeläins Täppu på insidan av Lausbackar c:a 1500 m norr om kyrkan.

Under järnåldern blev landet allt större, dagens gårdar etablerades spridda över socknen. Åkrarna låg på självdränerande mark, de var små och oregelbundna. En åker av denna typ finns kvar ovanför Gumbalde. Andra lämningar från denna tid är bla fornborgen vid Botvidebackar på Lausbackars nordspets.

Under vikingatid fanns en stor hamn vid Lausviken. Rester från hamnen i form av kajer och länningar (stensträngar) finns nedanför Botvide nära nordostkanten av Lausbackar.

Vid högkonjunkturen vid början på medeltiden, byggdes kyrkan och flera gårdar i sten. Kyrkan är kvar men gårdarnas byggnader har ändrats. Århundradena efter högkonjunkturen var rätt fattiga och har inte lämnat så många spår efter sig.

Vid 1700-talets slut började man bygga i sten igen, detta pga virkesbrist och förmånliga skatteregler. Bostadshusen hade ofta tak av stenflis. Ett sådant hus finns vid Botvide. På 1800-talet blev det vanligt med tegeltak och på ladugårdarna gick man över från ag och halm till spån. Gårdsbebyggelsen i Lau härstammar i huvudsak från denna tid.

Socknen har 6 väderkvarnar, varav 3 i framträdande lägen på Lausbackar.

På 1890-talet genomfördes skiftet. De många små och sammanblandade ägorna med ringlande gärdsgårdar slogs ihop till stora enheter och från denna tid härstammar dagens odlingslandskap. Men här på Lausbackars norra del har ett ålderdomligt kulturlandskap bevarats med Gotlands största hägnadssystem. Här börjar kulturstigen!

Kulturstigen leder runt på Lausbackars norra och östra delar. Här kan du uppleva det ålderdomliga beteslandskapet med hagar och åkrar omgärdade av ett omfattande system av hägnader. Du kan se på Botvide kvarn, fornlämningar, geologiska formationer och mycket mer. För att inte tala om det natursköna landskapet! Tag med kaffekorgen! I lådan hittar du vägledning med beskrivning. Tag med en sådan som guide när du går stigen, men lämna tillbaka den! Vi hoppas att du får en trevlig tur!

(Sidan uppdaterad: 2020-07-24)